L'oficina judicial és l'organització de caràcter instrumental que serveix de suport a l'activitat jurisdiccional de jutges i tribunals. Es basa en els principis de jerarquia i divisió de funcions i coordinació. I funciona amb criteris d'agilitat, eficàcia, eficiència, racionalització del treball, responsabilitat per la gestió, coordinació i cooperació entre administracions, de manera que la ciutadania obtingui un servei pròxim i de qualitat (art. 435 de la LOPJ).