Entre els cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia es distingeixen la classificació següent:

Cossos generals

La seva tasca consisteix essencialment a fer feines de contingut processal, així com, administratives vinculades a les anteriors.

Són cossos generals (veg.Llei orgànica 19/2003 de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial):

El cos de gestió processal i administrativa. La titulació exigida per accedir a aquest cos és la de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent. Les seves tasques són les que estableix l'article 476 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

El cos de tramitació processal i administrativa. Per accedir a aquest cos s'exigeix el títol de batxillerat o equivalent. Les seves tasques són les que estableix l'article 477 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

El cos d’auxili judicial. Per ingressar en aquest cos s'exigeix el títol de graduat en ESO o equivalent. Les seves tasques són les que estableix l'article 478 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

Cossos especials

La seva tasca suposa essencialment l'exercici de funcions objecte d'una professió o titulació especifica.

Són cossos especials (veg. Llei orgànica 19/2003 de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial):

El cos de metges forenses. Per accedir al cos de metges forenses s'exigeix la llicenciatura en medicina. Les seves tasques són les que estableix l'article 479 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

El cos de facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Per ingressar en aquest cos s'ha de ser llicenciat en una carrera universitària en ciències experimentals i de la salut. Les seves tasques són les que estableix l'article 480.2 de la  Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

El cos de tècnics especialistes de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Per accedir-hi s'exigeix el títol de tècnic superior en formació professional o equivalent de les famílies professionals que es determinin de conformitat amb el contingut dels llocs de treball a ocupar. Les seves tasques són les que estableix l'article 480.3 de la  Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

El cos d'ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Per accedir a aquest cos s'exigeix el títol de tècnic en formació professional o equivalent de les famílies professionals que es determinin de conformitat amb el contingut dels llocs de treball a ocupar. Les seves tasques són les que estableix l'article 480.4 de la  Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

Data d'actualització:  14.10.2016