• Imprimeix

Abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012

El Decret llei 5/2016, d'11 d'octubre, de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya preveu que l’abonament i l’acreditació d’aquestes quantitats es realitzarà d’ofici en la nòmina del mes de novembre de 2016 per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en la data de la seva entrada en vigor, a qui li hagi estat aplicada la reducció de retribucions en aplicació del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,  entre les nòmines de  setembre i desembre de 2012, en l’Administració de justícia a Catalunya.

No obstant, l’article 2.2  del Decret llei recull els supòsits on l’abonament de la part de la paga extraordinària objecte de recuperació ha d’anar precedida de la sol·licitud de la persona interessada. El personal que en data 14 d'octubre de 2016 (data d'entrada en vigor del Decret llei) no es troba prestant serveis a l'Administració de justícia a Catalunya, sempre que hagi prestat serveis entre els mesos de setembre i desembre de 2012, ha de presentar la sol·licitud d'abonament.

El personal a què es refereix el paràgraf anterior haurà d'emplenar la sol·licitud d'acord amb les Instruccions addicionals d'emplenament de les sol·licituds d'abonament de quanties en concepte de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012

El termini de presentació de la sol·licitud és de 10 dies hàbils a comptar des del 14 d'octubre de 2016 (data de publicació en el DOGC del Decret llei 5/2016, d’11 d’octubre).

Data d'actualització:  14.10.2016