• Imprimeix

L'activitat informatitzada dels registres civils dels jutjats de pau ha superat les 220.000 actuacions durant l'any 2016

06/07/2017 13:07

Durant l'any 2016 els jutjats de pau de Catalunya han realitzat un total de 222.282 actuacions en matèria de Registre Civil a través de l'aplicació Inforeg (programa de gestió informatitzada del Registre Civil). Aquest volum d'activitat suposa un increment de l'1,1 % respecte la realitzada l'any 2015.

Actualment, la pràctica totalitat de la població dels municipis de Catalunya amb jutjats de pau (99,9 %) és atesa amb aquesta aplicació, la qual cosa suposa més de 3 milions de persones.

L'activitat del Registre Civil es divideix entre inscripcions i certificats, que en l'àmbit de la justícia de pau es distribueix entre un 40 % (89.029 inscripcions) i un 60 % (133.253 certificats).

En conjunt, i en relació amb la jurisdicció ordinària, el 40 % de les inscripcions i 34 % dels certificats els realitza la justícia de pau.

Per tipus d'actuació, les inscripcions de naixement són les més habituals als jutjats de pau ja que representen el 48 % de les inscripcions, seguides dels matrimonis, 34 %, i les defuncions, el 18%. Igualment, el nombre de certificats de naixement emesos també és el majoritari.

Per àmbits territorials, pràcticament el 60 % de l'activitat registral dels jutjats de pau es concentra a la Gerència de Barcelona Comarques, seguida pels Serveis Territorials de Girona, de Tarragona, de Lleida i de Terres de l'Ebre, a causa del nombre de jutjats de pau d'aquests àmbits territorials i de la concentració de la població a la demarcació de comarques de Barcelona.

Es pot consultar informació general sobre la justícia de pau a Jutjats de pau i dades concretes a La justícia de pau en dades.

A Catalunya els jutjats de pau assumeixen el 40 % de les inscripcions al Registre Civil i el 34 % dels certificats que demanen els ciutadans.