• Imprimeix

Finalització dels treballs de la Comissió Interdepartamental per al desplegament del Decret llei 8/2014 de registre de traductors i intèrprets judicials

28/07/2017 09:07

El passat dia 21 de juliol va tenir lloc a la seu del Departament de Justícia la darrera reunió de la Comissió Interdepartamental, creada per Acord de Govern GOV/97/2016, de 5 de juliol, d’estudi per a l’elaboració de les propostes de desplegament normatiu del Decret llei 8/2014, de 23 de desembre, de creació del Registre de traductors i intèrprets judicials.

A aquesta sessió hi van assistir, a més dels seus membres, directors generals dels departaments que formen part de la Comissió, Justícia, Interior, Cultura, Empresa i Coneixement, i Ensenyament.

La Comissió ha lliurat els estudis, documents de treball i les propostes a tenir en compte per al desplegament del Decret llei 8/2014 a la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, i dins del termini establert a l’Acord de Govern (que establia com a molt tard el 31 de juliol).

El document final presentat, i aprovat, fa en primer lloc una anàlisi de les dades i la situació actual dels factors i àmbits d’actuació a considerar, referides als àmbits de competència dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya representats a la Comissió (i que es recullen també en documents de treball específics). A més, es fa referència a altres estudis sobre la matèria, models i altres factors a tenir en compte.

A partir d’aquesta anàlisi, es formulen diferents pautes i criteris que es poden tenir en compte, partint de la situació actual, propostes en relació als factors a considerar perquè el Registre garanteixi la qualitat del servei (requeriments per accedir al servei, sistemes d’acreditació i avaluació de coneixements ...), propostes o models de registre i propostes de desplegament normatiu del Registre.

Finalment es formulen unes recomanacions complementàries de mesures o línies d’actuació que poden permetre donar un impuls a la millora de la interpretació i traducció en l’àmbit judicial i policial.

Més informació