• Imprimeix

Nou sistema de gestió de la borsa de treball de personal interí

11/01/2018 08:01

L'art. 11 de l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya (DOGC núm. 7407, de 7 de juliol de 2017) preveu que en el procediment de selecció dels candidats es puguin utilitzar eines telemàtiques per tal de garantir una gestió àgil i eficaç.

Per tal de fer efectiva aquesta previsió, el Departament de Justícia està ultimant una nova aplicació de gestió de la borsa de treball de personal interí al servei de l'Administració de justícia.

En una primera fase, aquesta eina de gestió telemàtica ha de permetre que els lletrats de l'Administració de justícia o caps de la unitat orgànica corresponent realitzin de forma telemàtica la petició de necessitats de cobertura dels llocs de treball. Un cop autoritzada la cobertura, es publicaran les ofertes de treball alhora que els candidats rebran un avís per participar i seleccionar les seves preferències de lloc de treball.

L'assignació de llocs de treball es realitzarà automàticament, d'acord amb els criteris de mèrit i capacitat recollits a la llista de funcionament corresponent, i tant els lletrats de l'Administració de justícia i els caps de la unitat orgànica com els candidats podran consultar l'estat de les peticions i els nomenaments efectuats.

Els representants sindicals i de la Junta de Personal tindran un perfil propi de consulta per tal de garantir la màxima transparència i objectivitat de tot el procés de selecció i nomenament.

Aquesta nova aplicació també es podrà consultar des de tauletes i telèfons mòbils, i estarà operativa en el moment que es constitueixin les llistes de les borses de personal interí d'acord amb el que estableix l'Ordre i previstes per al proper mes d'abril.