• Imprimeix

El ciutadà ja pot obtenir els certificats d'estat civil a qualsevol oficina de Registre Civil

25/07/2018 12:07

En els últims anys, l'Administració pública ha engegat sistemes de tramitació electrònica de diferents procediments que han permès oferir un millor servei públic al ciutadà. En matèria de publicitat registral, fa uns dies s'han habilitat dues mesures tecnològiques per a la modernització dels registres civils, denominades “Certificació deslocalitzada” i “Cercador d'informació de l'estat civil”.

Certificació deslocalitzada

La nova funcionalitat denominada “certificació deslocalitzada” permet que el ciutadà obtingui certificats referents al seu estat civil en qualsevol oficina de registre civil informatitzada, sigui aquesta o no l'oficina del registre civil en la qual es trobi l'assentament informatitzat o digitalitzat. Aquesta mesura concedeix la possibilitat al ciutadà de formular la petició de certificació davant qualsevol oficina de registre civil, sense que hagi de desplaçar-se o sol·licitar-la al registre on consti físicament la seva inscripció.

A més a més, cal destacar que, independentment d'on es trobi l'assentament, es pot certificar en català. Per exemple, un ciutadà que viu a Barcelona i va néixer a Sevilla, podrà anar a qualsevol registre civil de Catalunya i sol·licitar la seva partida de naixement en català, que l'obtindrà al moment, sempre que estigui informatitzada.

No obstant això, aquesta nova funcionalitat no serveix per certificar inscripcions que constin en el Registre Civil Central ni tampoc els assentaments que encara estiguin en llibres físics sense informatitzar, aquestes sol·licituds continuaran amb el mateix procés d'auxili registral que fins ara, és a dir:

- Presencial: El ciutadà haurà d'anar al registre civil on estigui inscrit l'assentament corresponent. En cas que aquest assentament estigui en un registre civil diferent al que havia anat, haurà de sol·licitar la corresponent certificació i esperar a rebre-la.

 - Telemàtica sense certificat digital: El ciutadà pot presentar la seva sol·licitud per obtenir la certificació interessada per correu electrònic mitjançant la Seu electrònica del Ministeri de Justícia i esperar a rebre-la al seu domicili o al registre civil on s’hagi sol·licitat.

- Telemàtica amb certificat digital: El ciutadà podrà expedir automàticament i al moment la certificació interessada, amb segell electrònic, mitjançant l’anterior seu electrònica, quan sigui el titular inscrit i sempre que acrediti la seva identitat mitjançant els sistemes de signatura electrònica incorporats al DNI o els sistemes de signatura electrònica avançada admesos per les administracions públiques.

En general, en els registres civils principals els assentaments registrals que es troben informatitzats i digitalitzats són a partir de l'any 1950.

Cercador d'informació de l'estat civil

D'altra banda, s'ha posat en servei el Cercador d'Informació de l'Estat Civil, amb naturalesa de nota simple informativa, que ofereix al ciutadà les dades més rellevants que consten en les inscripcions principals del naixement i matrimoni, així com la localització física d’aquestes inscripcions. No obstant això, no recull les inscripcions marginals que es recullen al marge de la inscripció principal com per exemple: el canvi de nom, la inversió dels cognoms, el divorci, etc.

El ciutadà utilitzarà aquest servei a través de la Seu electrònica del Ministeri de Justícia, mitjançant el sistema de autenticació de l’Administració General de l’Estat denominat “Cl@ve”.

Aquestes dues mesures tecnològiques tindran un gran impacte tant a les oficines del registre civil, en tant que es reduiran les peticions que el personal del registre civil havia de fer a altres oficines per sol·licitar els diferents certificats, com, i principalment, al ciutadà que rebrà un millor servei públic evitant problemes a l’hora de trobar la seva oficina de registre civil competent per autoritzar l’accés a la publicitat del seu estat civil, amb la possibilitat d’obtenir les corresponents certificacions de manera immediata.