La Xarxa d’Arxius Judicials de Catalunya custodia la documentació generada per les oficines judicials de Catalunya. Personal especialitzat gestiona aquesta documentació i en garanteix l'organització, la conservació i el control integrals mitjançant l’aplicació d’un conjunt de normes i procediments arxivístics homogenis.

Tipus d'arxius judicials

Arxius de gestió: situats a les oficines de cada òrgan judicial, contenen documentació arxivada activa o de consulta freqüent (des del primer fins al cinquè any aproximadament).

Arxius centrals: situats als edificis judicials, contenen documentació de més d’un òrgan judicial; es tracta de documentació semiactiva o de consulta menys freqüent (des del sisè fins al quinzè any aproximadament). Els gestionen tècnics d’arxius.

Dipòsits centrals: contenen documentació semiactiva o de consulta menys freqüent (des del sisè fins al quinzè any aproximadament). Els gestionen tècnics d'arxius amb presència regular, però no permanent.

Arxius territorials: conserven la documentació semiactiva, de consulta esporàdica (des del setzè fins al trentè any aproximadament). Els gestionen tècnics d’arxius. El 2 d’agost de 2007 va entrar en funcionament el primer arxiu judicial territorial de Catalunya, el corresponent a la demarcació de Girona. La resta estan pendents de creació.

Usuaris

Els principals usuaris dels arxius judicials són els magistrats, jutges, fiscals, secretaris judicials i altre personal de l’Administració de justícia a Catalunya: metges forenses, personal tècnic i funcionaris judicials en l’exercici de les seves funcions.

Ubicació

A cada oficina judicial hi ha l'arxiu de gestió propi, on es diposita la documentació generada pel mateix òrgan judicials. Al cap de cinc anys aquesta documentació es transfereix, d'acord amb els procediments i directrius de la Xarxa d'Arxius Judicials de Catalunya, a l'arxiu o dipòsit central ubicat a cada edifici judicial.

Serveis i gestió

Els membres del cos d'auxili judicial són els encarregats de traslladar la documentació de l'oficina judicial a l'arxiu o dipòsit central. Juntament amb els documents han d'aportar un formulari en el qual s'especifica la documentació que es transfereix.

Una vegada la documentació ingressa a l'arxiu, el responsable revisa la relació del material transferit, l'instal·la al dipòsit i elabora informàticament l'inventari que en permet controlar la ubicació.

Els arxius ofereixen un servei de préstec i consulta a l'òrgan judicial del qual custodia la documentació.

Tipus de consultes

Internes 
Els membres del cos d’auxili judicial són els encarregats de fer arribar als arxivers, a través d’un formulari normalitzat, les sol·licituds de documentació per tal que l’arxiu la deixi en préstec a l’òrgan judicial que ho requereixi.
 

Externes 
L’any 2007 un grup de treball d’arxivers judicials va elaborar un document per donar a persones privades una aproximació al règim d’accés general a la documentació judicial. 
En  aquest document es proposen 15 consideracions que han de tenir en compte els responsables de la documentació i dels arxius judicials en les peticions d’accés a la documentació judicial que puguin rebre de persones privades. El seu àmbit d’aplicació se circumscriu a la documentació generada i rebuda pels òrgans judicials, excloent la que pertany a registres civils i fiscalia, llevat que estigui integrada en els procediments judicials.

El document es va elaborar a partir d’una recopilació i organització de la normativa vigent i dels principis i criteris generals que configuren el règim d’accés a la documentació.

Actuacions de modernització

Data d'actualització:  15.02.2010