L’assessorament tècnic penal dóna resposta a les demandes oficiades pels òrgans judicials d’aquesta jurisdicció i els facilita la presa de decisions mitjançant l’elaboració d’informes, en els quals, a banda de la informació pertinent, es fan constar valoracions, conclusions i/o propostes tècniques amb relació als encausats, les víctimes i els testimonis implicats en un procediment penal.

Qui som?

Els equips d’assessorament tècnic penal, distribuïts territorialment, estan formats per professionals de la psicologia i del treball social especialitzats en l'àmbit judicial, concretament en la realització de pericials psicològiques, socials i psicosocials.

Què oferim?

Programa d’assessorament tècnic oficiat sobre encausats
Aporta informació significativa sobre la persona imputada respecte de la seva base psíquica de la imputabilitat o les modificacions en la responsabilitat criminal, el risc de reincidència, la perillositat criminal i les característiques sociopersonals, d'acord amb la demanda oficial.

Programa d’assessorament tècnic oficiat sobre formes substitutives de les penes privatives de llibertat
Fa una valoració acurada del perfil personal i social, així com d’altres aspectes rellevants, a fi de valorar la viabilitat de la suspensió o substitució de la pena de presó per mesures penals alternatives i incidir en una aplicació coherent i ajustada de les condicions d’aquesta suspensió o substitució.

Programa de suport a l’exploració judicial

Adreçat a menors i testimonis especialment vulnerables per les seves condicions físiques o psíquiques, que requereixen el suport de personal especialitzat per efectuar la declaració judicial. Es pretén que la gravació de l’exploració esdevingui una prova preconstituïda perquè la persona no hagi de tornar a declarar en el moment del judici oral.

Programa d’assessorament tècnic oficiat sobre víctimes

Aporta informació significativa sobre les víctimes, respecte de la seva credibilitat, afectacions cognitives, seqüeles psicosocials i l’adequació de mesures de protecció,  d’acord amb la demanda oficial.

Programa d’assessorament tècnic oficiat sobre testimonis

Aporta informació significativa sobre els testimonis implicats respecte de la seva credibilitat i afectacions cognitives, entre d’altres, d’acord amb la demanda oficial.

Programa d’assessorament tècnic no oficiat sobre encausats

Aportar informació significativa sobre les circumstàncies sociopersonals dels encausats, a fi d’afavorir-ne la reinserció social i, en el seu cas, la promoció i el compliment de mesures penals alternatives a l’ingrés a presó. El programa dóna resposta a demandes particulars (advocats, entitats que treballen amb l’encausat...).

Com treballem?

Cada programa té una metodologia i un procés d’intervenció específics, adequats als seus objectius. De manera general, quan arriba un ofici, s'estudia la demanda i s'assigna el cas al professional expert en aquell àmbit (en casos de sumari, se n'hi assignen dos). 

Aquest professional fa les actuacions preliminars d’estudi de la informació judicial i de l’expedient administratiu (si hi ha antecedents d’intervenció); planifica les intervencions que cal fer; duu a terme l’entrevista o entrevistes (exploració, en el suport judicial); s'ocupa que es passin les proves diagnòstiques (si escau); gestiona les coordinacions externes necessàries i redacta l'informe que es lliura a l’òrgan judicial sol·licitant. 

Les intervencions es regeixen per les pautes següents: 

- Imparcialitat, objectivitat i equitat, així com pel principi d’intervenció mínima necessària. 
- La persona que ha de ser objecte d’intervenció tècnica decideix la seva participació d’acord amb la seva responsabilitat. En cas que no comparegui, s'informa el jutjat corresponent. 
- Informem les persones de la intervenció que es durà a terme abans d’iniciar-la. 
- La informació que s’obté de la intervenció no està subjecta al secret professional atès que té lloc en el context judicial. 
- De cada intervenció s’elabora un informe que dóna resposta a la demanda oficiada, el qual té caràcter facultatiu i no vinculant per a la decisió judicial que es deriva del procediment.

Qui pot sol·licitar l'assessorament tècnic penal?

Jutges i magistrats dels jutjats d'instrucció, jutjats penals, seccions penals de les audiències provincials i Ministeri Fiscal (assessorament tècnic oficiat).

Data d'actualització:  27.01.2015