• Imprimeix

Unitat de Valoració Forense Integral

Les unitats de unitats de valoració integral vinculades als instituts de medicina legal són equips multidisciplinaris formats per psicòlegs, treballadors socials i metges forenses. El seu objectiu és donar una resposta específica i especialitzada, i coordinada entre els diferents professionals, que permeti un diagnòstic de la violència de gènere més enllà de la simple recerca de simptomatologia d’una agressió concreta.

Protocol de funcionament de la Unitat de Valoració Forense Integral de la Ciutat de la Justícia (PDF)

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en la disposició addicional segona ordena al Govern i a les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia que organitzin en el seu àmbit respectiu els serveis forenses, de manera que disposin d’unitats de valoració forense integral encarregades de dissenyar protocols d’actuació global i integral en casos de violència de gènere.

En compliment amb el que dicta la llei i per donar una resposta que faciliti la protecció i atenció integral a les víctimes de violència de gènere i domèstica, el Departament de Justícia marca com a objectiu estratègic la creació de les unitats de valoració forense integral.

El primer pas per donar compliment a aquest objectiu és la creació de la primera Unitat de Valoració Forense Integral de Catalunya, com a experiència pilot, adreçada als Jutjats de Violència sobre la Dona de Barcelona i l’Hospitalet del Llobregat (ambdós amb seu a la Ciutat de la Justícia) i integrada pels professionals que designi l’Institut de Medicina Legal de Catalunya i aquells que designi la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil (en concret de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal de Barcelona). També s’hi afegiran els professionals del Servei d’Assessorament Tècnic en l’àmbit de Família en aquells casos en què hi hagi, de forma paral·lela als procediments penals, procediments civils oberts.

La valoració integral que es lliura al jutge no és només un estudi de la víctima, sinó també de la persona agressora i/o del nucli familiar que pateix una situació de violència. El Protocol de funcionament de la Unitat de Valoració Forense Integral té en compte els rols i les interaccions de les persones implicades, així com la intensitat i la recurrència de la violència i de les seves seqüeles. Això permet adequar molt més les mesures al cas concret, afavorir les actuacions que calgui executar i permet actuar no només de manera reparadora dels danys causats, sinó també de manera preventiva.

El Ministeri de Justícia va elaborar la Guía y manual de valoración forense integral de la violencia de género y doméstica, amb la finalitat de propiciar l'elaboració d'un informe pericial de molta qualitat quant a les seves bases científiques i a la metodologia, el qual pugui respondre a la petició que el jutge consideri necessària en cada cas. La resposta forense s'ha d’adaptar a la sol·licitud realitzada en el procediment penal obert.

Aquesta Guia estableix una seqüència de respostes forenses per a cada cas determinat, atenent a la seva complexitat i circumstàncies específiques. Alhora destaca la coordinació necessària amb els cossos i forces de seguretat i molt especialment, amb les oficines d'atenció a la víctima del delicte. També analitza el desenvolupament de les aplicacions informàtiques que permetin l'ús estadístic de les dades que aquests equips forenses generen en el si de l'actuació pericial.

Els òrgans judicials són els competents per oficiar les demandes de valoració forense integral, el magistrat pot sol·licitar la intervenció de la Unitat de Valoració Forense Integral a partir de la proposta prèvia de valoració del metge forense en el moment de la guàrdia (en els jutjats adscrits en aquest pilot) o a iniciativa pròpia, sense la proposta prèvia. Tot això amb independència que en altres fases del procediment, l’òrgan judicial pugui sol·licitar una valoració forense integral si ho considera necessari.

Una vegada el metge forense trasllada la seva valoració al magistrat, aquest, si ho considera convenient, fa el corresponent ofici de demanda de valoració forense integral a l’Institut de Medicina Legal. Els dos coordinadors dels equips respectius revisen les demandes i valoren si s’ajusten als criteris i requisits necessaris. En cas contrari, es retorna a l’òrgan judicial corresponent amb les indicacions que s’escaiguin. Si la demanda s’ajusta, s’assigna el cas als professionals i es determina qui és el referent del programa, perquè n’iniciï l’execució.

Data d'actualització:  14.02.2018