Per tal de fer efectiu el dret a la tutela judicial efectiva i l’accés a la justícia en condicions d’igualtat, el Departament de Justícia presta els serveis de traducció i interpretació per als òrgans judicials i a les fiscalies de Catalunya. Aquest servei s'ofereix mitjançant personal propi i també a través de diverses empreses adjudicatàries del concurs públic que es convoca anualment.

El personal propi treballa actualment per als partits judicials de Barcelona, Girona i Figueres i assumeix una part de les interpretacions i traduccions d'aquestes demarcacions en alguns idiomes concrets. La resta de serveis són prestats per les empreses adjudicatàries corresponents.

D'altra banda, amb l'objectiu d'eliminar les barreres de comunicació i facilitar l'accés a la justícia en condicions d'igualtat de les persones amb discapacitat auditiva, com a part de la seva integració social, el Departament de Justícia proporciona el servei d'interpretació en llenguatge de signes en les actuacions judicials.

Mitjançant el Decret Llei 8/2014 la Generalitat de Catalunya va transposar, en l’àmbit de les seves competències, la Directiva 2010/64/UE, amb la creació del Registre de Traductors i Intèrprets Judicials. Amb l’Acord de Govern GOV/97/2016 s’ha creat una Comissió Interdepartamental d’estudi per a l’elaboració de propostes de desplegament normatiu del Decret Llei 8/2014.

Data d'actualització:  15.09.2017