• Imprimeix

Síndic de Greuges i Defensor del Poble

 

El Síndic de Greuges

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, diputacions o consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament.

Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

El Síndic s'ocupa de vetllar perquè es respectin els drets de les persones.

Qualsevol persona física, sense restricció de nacionalitat, edat o situació legal, pot presentar una queixa al Síndic de Greuges.

Què s’ha de fer per presentar una queixa?

Normativa

Llei 14/1984 de 20 de març, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 421 de 30.3.1984) modificada per la Llei 12/1989, de 14 de desembre (DOGC núm. 1234 de 22.12.1989)

Estableix l'organització i el funcionament de la Institució del Síndic de Greuges.

Adreça

Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona

Tel. 933 018 075 i 900 124 124
Fax 933 013 187

sindic@sindic.cat 

Més informació

El Defensor del Poble

La Constitució espanyola estableix en l’article 54 que una Llei orgànica regularà la institució del Defensor del Poble com l’alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquesta per a la defensa dels drets fonamentals, i supervisar l’activitat de les administracions públiques. La Llei Orgànica 3/1981, de 6 d’abril, regula aquesta institució.

El Defensor del Poble té com a missió la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. A més controla que l’Administració pública actuï d’acord amb l’article 103.1 de la Constitució, actuant en compliment dels interessos generals, amb objectivitat i actuant sota els principis d’eficàcia, jerarquia, desconcentració, coordinació, i amb ple sotmetiment a la llei i al dret.

Normativa

  • Llei orgànica 3/1981, de 6 d'abril del Defensor del Poble, modificada per la Llei orgànica 2/1992, de 5 de març ( BOE núm. 109, de 7 de maig de 1981 i núm. 57, de 6 de març de 1992)
  • Reglament d'Organització i Funcionament del Defensor del Poble, aprovat per les Meses del Congrés i del Senat, a proposta del Defensor del Poble, en la seva reunió conjunta de 6 d'abril de 1983. Modificat per Resolució de les Meses del Congrés dels Diputats i del Senat el 21 d'abril de 1992 (BOE núm. 92, de 18 d'abril de 1983 i núm. 99, de 24 d'abril de 1992);
  • Llei 36/1985, de 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entra la institució del Defensor del Poble i les figures similars en les diferents comunitats autònomes (BOE núm. 271, de 12 de novembre de 1985);
  • Instrucció de 28 de març de 1995 del Defensor del Poble per la qual es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal existents a la institució (BOE núm. 108, de 6 de maig de 1995).

Més informació

Data d'actualització:  11.07.2007