• Imprimeix

Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial

El Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial posa a disposició de l’Administració de justícia un seguit d’oficines amb tècnics lingüístics que presten suport en totes les demarcacions judicials.

Aquesta estructura parteix dels acords subscrits entre el Consell General del poder Judicial i la Generalitat de Catalunya, sobretot el de 2 d’abril de 1993, que va ser modificat per l’Acord de 28 de novembre de 2000.

El Servei Lingüistic té encomanades les funcions següents:

a) Formació en llengua catalana 

Les actuacions en formació persegueixen l’objectiu de capacitar lingüísticament tot el personal judicial a fi que puguin dur a terme amb normalitat la seva tasca en llengua catalana i puguin atendre els drets lingüístics dels ciutadans. Les activitats bàsiques són, doncs, la formació per assolir un nivell suficient de llengua, el reciclatge quan sigui necessari i l’aprofundiment en l’especificitat del llenguatge juridicojudicial. El Servei, a través dels seus tècnics, detecta les necessitats formatives de cada àmbit o partit judicial, proposa les mesures formatives per tal d’atendre-les i les du a terme mitjançant l’activitat formativa presencial o a distància.

b) Assessorament, elaboració de models documentals i traducció 

L’objectiu d’aquest servei és assistir lingüísticament el jutge, secretari, fiscal o funcionari judicial en l’exercici de la seva activitat professional. En aquest vessant de la normalització el Servei Lingüístic desplega, entre d’altres, les tasques següents:

- Elaborar materials lingüístics de consulta i de formació

- Traduir la base documental de les aplicacions de tramitació processal

- Traduir documents concrets a sol·licitud de l’usuari

- Vetllar per la correcció en la retolació i fulls informatius

c) Dinamització 

Dins d’aquesta funció s’encabeixen totes les tasques orientades a estendre l’ús del català entre el personal judicial, com ara l’oferiment de suport per treballar en català, la difusió de recomanacions i recursos, actuacions a favor dels drets lingüístics, etc.

d) Traducció i consolidació de normativa estatal 

L’objectiu és facilitar al personal que treballa a l’Administració de justícia legislació estatal en català, en versió consolidada i permanentment actualitzada. Actualment aquest servei és accessible a través d’aquest web i també del Portal Jurídic de Catalunya.

Data d'actualització:  17.04.2014