• Imprimeix

Sol·licitud i documentació

Per sol·licitar el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta cal emplenar l'imprès de sol·licitud. Se n'han de presentar quatre còpies: per a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, per al col·legi d'advocats, per al col·legi de procuradors i per a la persona sol·licitant.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al col·legi d'advocats del partit judicial on s'ha de tramitar el procediment judicial o bé al jutjat del domicili de la persona sol·licitant.

Juntamet amb aquest imprès cal aportar la documentació següent per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar:

 • Una còpia del DNI, el passaport o la targeta d’identitat d’estranger (NIE)
 • Una còpia de la darrera declaració d'IRPF dels membres de la unitat familiar
 • Una còpia de la darrera declaració de l'impost de patrimoni dels membres de la unitat familiar
 • Una còpia de les sis darreres nòmines dels membres de la unitat familiar
 • Un informe actual de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • En cas que la persona sol·licitant no estigui obligada a fer la declaració d'IRPF, un certificat dels centres de treball i/o un certificat de cobrament de pensions i/o un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat sobre percepcions de prestacions o subsidis d'atur, certificats d'ajuts o altres percepcions provinents d'altres administracions públiques
 • Una còpia del llibre de família, si la persona sol·licitant està casada i/o té fills a càrrec seu
 • Una còpia del contracte de lloguer o del rebut mensual de l'habitatge habitual de la persona sol·licitant (hipoteca), si s'ha declarat com a càrrega per a l'economia familiar
 • Una còpia dels títols de propietats de béns immobles de la unitat familiar
 • Un certificat de valors de béns mobles, si se n'és titular
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies excepcionals al·legades.
 • En el cas de persones jurídiques: Comptes anuals o balanç de situació i declaració d’utilitat pública (associacions) o inscripció registral (fundacions).

A més d'aquesta documentació, el col·legi d'advocats que tramiti la sol·licitud i la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta poden demanar documentació complementària per acreditar més específicament la situació econòmica de la unitat familiar segons les dades que s'indiquin de la persona sol·licitant.

Data d'actualització:  19.03.2014