• Imprimeix

Tramitació

Per tramitar la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta:
  • Cal presentar el model de sol·licitud normalitzat, juntament amb tota la documentació necessària al Servei de Tramitació (SERTRA) o servei d'orientació jurídica (SOJ) del col·legi d'advocats on s'hagi de plantejar el procediment judicial.
  • Aquest servei, una vegada reunida tota la documentació que ha d'aportar el sol·licitant, emet un dictamen provisional i tramet tota la documentació a la comissió d'assistència jurídica gratuïta que correspongui segons el partit judicial on s'ha de plantejar el procediment judicial.
  • A aquesta comissió li correspon la resolució definitiva de reconèixer el dret a aquesta assistència, revocar-lo o denegar-lo.

Per oferir una assistència jurídica gratuïta especialitzada a les persones que, dins l’àmbit de la relació de parella o de la unitat familiar, han estat víctimes de maltractaments, el Departament de Justícia ha signat convenis de col·laboració, amb els catorze col·legis d’advocats de Catalunya amb la finalitat de garantir el dret de defensa de les víctimes sota una direcció lletrada única (àmbit civil i penal) i el principi d'igualtat d'armes entre les parts.
 
Aquest principi d'igualtat d'armes entre parts també es garanteix en el cas de no preceptivitat de defensa lletrada (p.e. judicis de faltes o verbals) quan les circumstàncies personals del sol·licitant de justícia gratuïta denoten una possible situació de desemparament o d'indefensió davant la part contrària.

 

Data d'actualització:  25.07.2011