• Imprimeix

Tramitació

Per tramitar la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta:

 • Cal presentar el model de sol·licitud normalitzat, juntament amb tota la documentació necessària al Servei de Tramitació (SERTRA) o servei d'orientació jurídica (SOJ) del col·legi d'advocats on s'hagi de plantejar el procediment judicial.
 • Aquest servei, una vegada reunida tota la documentació que ha d'aportar el sol·licitant, emet un dictamen provisional i tramet tota la documentació a la comissió d'assistència jurídica gratuïta que correspongui segons el partit judicial on s'ha de plantejar el procediment judicial.
 • A aquesta comissió li correspon la resolució definitiva de reconèixer el dret a aquesta assistència, revocar-lo o denegar-lo.

Per oferir una assistència jurídica gratuïta especialitzada a les persones que, dins l’àmbit de la relació de parella o de la unitat familiar, han estat víctimes de maltractaments, el Departament de Justícia ha signat convenis de col·laboració, amb els catorze col·legis d’advocats de Catalunya amb la finalitat de garantir el dret de defensa de les víctimes sota una direcció lletrada única (àmbit civil i penal) i el principi d'igualtat d'armes entre les parts.
 
Aquest principi d'igualtat d'armes entre parts també es garanteix en el cas de no preceptivitat de defensa lletrada (p.e. judicis de faltes o verbals) quan les circumstàncies personals del sol·licitant de justícia gratuïta denoten una possible situació de desemparament o d'indefensió davant la part contrària.

Per sol·licitar el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta cal emplenar l'imprès de sol·licitud. Se n'han de presentar quatre còpies: per a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, per al col·legi d'advocats, per al col·legi de procuradors i per a la persona sol·licitant.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al col·legi d'advocats del partit judicial on s'ha de tramitar el procediment judicial o bé al jutjat del domicili de la persona sol·licitant.

Juntament amb aquest imprès cal aportar la documentació següent per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar:

 • Una còpia del DNI, el passaport o la targeta d’identitat d’estranger (NIE)
 • Una còpia de la darrera declaració d'IRPF dels membres de la unitat familiar
 • Una còpia de la darrera declaració de l'impost de patrimoni dels membres de la unitat familiar
 • Una còpia de les sis darreres nòmines dels membres de la unitat familiar
 • Un informe actual de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • En cas que la persona sol·licitant no estigui obligada a fer la declaració d'IRPF, un certificat dels centres de treball i/o un certificat de cobrament de pensions i/o un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat sobre percepcions de prestacions o subsidis d'atur, certificats d'ajuts o altres percepcions provinents d'altres administracions públiques
 • Una còpia del llibre de família, si la persona sol·licitant està casada i/o té fills a càrrec seu
 • Una còpia del contracte de lloguer o del rebut mensual de l'habitatge habitual de la persona sol·licitant (hipoteca), si s'ha declarat com a càrrega per a l'economia familiar
 • Una còpia dels títols de propietats de béns immobles de la unitat familiar
 • Un certificat de valors de béns mobles, si se n'és titular
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies excepcionals al·legades.
 • En el cas de persones jurídiques: Comptes anuals o balanç de situació i declaració d’utilitat pública (associacions) o inscripció registral (fundacions).

A més d'aquesta documentació, el col·legi d'advocats que tramiti la sol·licitud i la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta poden demanar documentació complementària per acreditar més específicament la situació econòmica de la unitat familiar segons les dades que s'indiquin de la persona sol·licitant.

Data d'actualització:  27.03.2017