Si heu estat víctima d'un delicte, tingueu en compte la informació per a la víctima i els drets que l'assisteixen.

On denunciar?

Podeu denunciar els fets davant la policia (nacional, mossos d'esquadra, guàrdia civil, guàrdia urbana, policia local), la fiscalia, o bé davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia o jutjat de pau. Amb la denúncia és important aportar totes les proves de què es disposi: informe mèdic; fotografies; noms, cognoms i domicili dels testimonis; factures etc. i, si el sabeu, el nom del presumpte autor.

Què pot decidir el jutge davant la denúncia?

1. L'arxivament de les actuacions perquè els fets no constitueixen delicte o falta, no hi ha autor conegut o no es poden aconseguir proves.

2. Que els fets, per la gravetat que tenen, no constitueixen delicte, sinó que es consideren faltes. Sereu citat directament a un judici de faltes on haureu d'aportar totes les proves de què disposeu.

3. Que els fets són constitutius de delicte i, per tant, s'ha de tramitar el procés establert legalment per a la investigació dels fets i la preparació del judici. En aquest cas, es podran adoptar mesures de protecció per als perjudicats.

Oferiment formal d'accions

En el moment d'interposar denúncia davant la policia o en el moment de la primera declaració en el jutjat heu de ser informat del dret que teniu per esdevenir part en el procés.

Dret a comparèixer en el procés

Podeu comparèixer en el procés penal constituint-vos en acusació particular i exercint les accions penals i civils. Això significa que podeu participar activament durant el temps que duri el procediment per mitjà del vostre advocat i procurador i en els termes que disposa la llei.

Avantatges d'esdevenir part en el procés

1. Tenir coneixement de les actuacions que es practiquin en el procediment i de totes les resolucions que es dictin.

2. Intervenir en totes les diligències del procediment.

3. Proposar al jutge la pràctica de diligències d'investigació i de proves.

4. Demanar que s'imposi a l'autor dels fets una pena diferent de la que demana el fiscal.

5. Demanar una indemnització per danys i perjudicis diferent de la que demana el fiscal.

6. Intervenir activament en el judici oral.

7. Interposar els recursos previstos per la llei contra les resolucions que es dictin en el procediment.

8. Participar en l'esbrinament dels béns i les propietats del condemnat per tal de cobrar la indemnització que correspongui.

Requisits necessaris per esdevenir part en el procés

1. Designar advocat i procurador que us representaran durant tot el procediment i vetllaran pels vostres drets.

2. En cas que no disposeu de suficients mitjans econòmics, heu d'adreçar-vos al Servei d'Orientació Jurídica del col·legi d'advocats que us correspongui, segons tingueu el vostre domicili, i sol·licitar el benefici de justícia gratuïta. Si els vostres ingressos s'ajusten als barems establerts per la llei, se us designarà un advocat i un procurador d'ofici.

3. Heu de comparèixer abans del tràmit de qualificació del delicte per part del ministeri fiscal, és a dir, abans que faci l'escrit d'acusació.

Si decidiu no ser part en el procés

El ministeri fiscal exercirà l'acció penal sol·licitant que s'imposi a l'infractor la pena que correspongui i, si és procedent, l'acció civil reclamant la reparació dels danys i perjudicis causats. Així mateix, teniu dret que se us comuniquin els acords judicials que s'adoptin.

Dret a la restitució, reparació o indemnització

Tant si compareixeu en el procediment penal com si no, teniu dret a rebre una compensació pels danys causats que comprèn la restitució, la reparació i la indemnització dels danys i perjudicis.

Si no voleu exercir aquest dret, heu de renunciar-hi expressament.

Quina funció té el Ministeri Fiscal?

El Ministeri Fiscal vetlla pel respecte de les garanties processals de l'imputat i per la protecció dels drets de la víctima i dels perjudicats del delicte.

Dret a ser informat de la resolució que posa fi al procediment

El jutjat us ha d'informar del dia i l'hora en què tingui lloc el judici corresponent i us ha de notificar personalment la resolució que es dicti, encara que no hagueu comparegut en el procés.
Data d'actualització:  13.03.2017