Som un servei gratuït que ofereix atenció, suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades per un delicte o falta, i punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere que adopten els òrgans judicials a Catalunya.

Aquestes oficines depenen de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i tenen com a finalitat oferir a les víctimes informació i suport perquè puguin exercir els drets que els reconeix la legislació vigent, així com una atenció integral per potenciar la recuperació personal i reduir la victimització.

Amb aquest servei es pretén:

– Promoure els drets de les víctimes i potenciar l’aplicació i desenvolupament del marc normatiu.

– Fer de pont entre les víctimes i les instàncies judicials que intervenen en el procés.

– Prestar una atenció integral que eviti la revictimització, minimitzi les seqüeles i potenciï la recuperació psicosocial.

– T’assessorem sobre els teus drets des d’abans d’interposar la denúncia fins a la resolució judicial.
– T’informem sobre dret d’assistència jurídica gratuïta i el torn d’ofici.
– T’assessorem sobre el teu paper en el procés judicial.
– T’informem sobre com sol·licitar una ordre de protecció i del que això significa.
– T’informem dels ajuts econòmics als quals pots tenir dret pel fet d’haver patit determinats delictes.
– T'informem i oferim una atenció integral, tal com preveu la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.
– T’acompanyem al llarg de tot el procediment judicial i en particular: 

  • T’ajudem a preparar-te per a l’acte de judici oral.
  • Demanem les mesures de protecció necessàries que garanteixin la teva intimitat i seguretat (principalment en agressions sexuals i violència domèstica o de gènere)
  • Assistim amb tu, si és necessari, als actes judicials.
  • Si tens una ordre de protecció, t'informem del contingut i de la durada de les mesures adoptades, així com de la situació penitenciària de la persona imputada.

– T’ajudem a definir i resoldre amb autonomia la teva situació personal.
– T’ajudem en el procés de recuperació, oferint-te orientació i atenció psicològica per pal·liar les seqüeles del delicte.

T'ajudem a contactar amb els serveis de la xarxa social i/o assistencial i recursos especialitzats.
Data d'actualització:  13.03.2017