És el document que expedeix el Registre d'Actes d'Última Voluntat i que acredita si una persona que ha mort havia o no atorgat testament. Aquest certificat permet conèixer als interessats l'existència o no d'últimes voluntats del difunt i exercir els drets que la llei els atribueix. Cal que hagin transcorregut un mínim de quinze dies hàbils des de la data de defunció.

Tramitació

Per sol·licitar-lo cal emplenar l'imprès oficial 790, que es pot adquirir a:

- el web del Ministeri de Justícia  

- les gerències territorials del Ministeri de Justícia

- els registres civils de tot l'Estat 

- el Registre d'Actes d'Última Voluntat (pl. Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid) 

- el Registre General del Ministeri de Justícia a Madrid (c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid)

Al formulari, hi han de constar les dades que figuren a la partida de defunció, que s'ha de sol·licitar al registre civil de la localitat on hagi mort la persona. El certificat literal de defunció s'ha d'adjuntar al formulari.

Hi han de figurar necessàriament els noms dels pares del difunt.

S'ha d'haver pagat la taxa corresponent a qualsevol banc o caixa d'estalvis.

Pot presentar el formulari de sol·licitud d'últimes voluntats qualsevol persona interessada, sempre que presenti la documentació requerida. Es pot presentar:

- en persona:

- a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, c. Caballero, 52-56, de Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

- al Registre General d'Actes d'Última Voluntat (pl. Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid)

- Per correu: 

- al Registre General d'Actes d'Última Voluntat (pl. Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid).