L'internament d'una persona per raó de trastorn psíquic, en una institució adequada i tancada, quan la seva situació no li permet decidir per ella mateixa, requereix autorització judicial qualsevol que en sigui l'edat.

Quan, per raons d'urgència mèdica, calgui l'internament, pot decidir-ho el mateix metge/essa. En aquest cas, la direcció del centre ha de donar-ne compte, en un termini de 24 hores, al jutjat degà del partit judicial a què pertany el centre per tal que el jutjat competent ratifiqui la mesura. (Art. 255 del Codi de família, Llei 19/1998 de 15 de juliol)

Informació prèvia a la tramitació

Les persones que estiguin interessades a tramitar l'internament d'un malalt mental poden acudir als centres de salut mental del seu barri per tal d'obtenir un informe mèdic que avali la mesura. Els facultatius d'aquests centres examinaran el suposat malalt i indicaran en l'informe el centre on s'ha de fer l'internament. Cal tenir en compte que el sistema català de la salut s'organitza per sectors i que en funció d'on visqui el/la pacient li pertoca un centre d'internament o un altre. El dictamen mèdic s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'internament que es presenti al jutjat.

A la ciutat de Barcelona: En el cas que es tracti d'un internament d'urgència i no sigui possible la visita al CSMA (Centre de Salut Mental d'Adults) els interessats han de dirigir-se al centre d'internament que els correspongui per zona.


En cas de molta necessitat, s'ha d'avisar els serveis d'urgències 061

 

Tramitació

· S'ha de presentar la sol·licitud d'internament al jutjat degà del partit judicial de la residència del malalt. Un cop feta la sol·licitud, el/la jutge/essa ha de fer l'exploració de la persona i, d'acord amb el dictamen mèdic i amb l'informe del Ministeri Fiscal, ha de disposar motivadament si s'autoritza o es denega.
· En els casos d'internament per raons d'urgència mèdica, seguirà el mateix procediment un cop el jutjat rebi la comunicació del director del centre.
· El/La jutge/essa haurà de revisar la situació de la persona internada cada dos mesos, fins que sigui donada d'alta mèdica.

Qui pot sol·licitar l'internament

· Respecte dels menors d'edat, els pares, si tenen la pàtria potestat, els tutors o els guardadors de fet.
· Respecte les persones majors d'edat: els familiars i per qualsevol persona amb interès lícit: veïns, treballador social, etc. A la ciutat de Barcelona existeixen dos jutjats de primera instància especialitzats en aquests tipus de procediments. Les sol·licituds d'internament s'han de presentar al deganat ( passeig Pujades, 1, 4a planta)