El judici verbal és un procés declaratiu que decideix, entre altres matèries, les reclamacions de quantitat inferiors a 6.000 euros.

Quan la quantitat reclamada no excedeix de 2.000 euros, la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil (LEC) permet al ciutadà presentar la reclamació en nom propi, és a dir, sense la intervenció d’advocat ni procurador.

Si el deute reclamat es pot acreditar mitjançant algun document dels que preveu l'article 812 de la LEC, es pot reclamar la quantitat pels tràmits establerts en el procés monitori, procediment més senzill que el judici verbal que facilita l'execució del deute si el demandat no s'hi oposa. En el cas del procés monitori no hi ha cap limitació de quantitat i per presentar la petició inicial tampoc cal la intervenció d'advocat ni procurador.

Els òrgans judicials corresponents tenen a disposició dels ciutadans els models de formulari de demanda que també consten a continuació.

El formulari de la petició només es pot presentar en aquests òrgans judicials (vegeu l'apartat 'Indicacions per presentar la demanda').

  1. Per reclamar quantitats que no excedeixin els 2.000 euros cal presentar una demanda de judici verbal al deganat o servei comú processal general dels jutjats del domicili de la persona demandada. Un jutjat de primera instància tramitarà aquesta demanda. Les demandes que s'adrecin contra els empresaris i professionals en relació amb la seva activitat empresarial o professional també poden presentar-se als jutjats del lloc on desenvolupin la seva activitat. No obstant això, hi ha supòsits especials com les reclamacions derivades d'accidents de trànsit, en què s'ha de presentar l'imprès en el jutjat corresponent al lloc del sinistre.
  2. A la demanda la persona que reclama (part demandant) hi ha de fer constar les seves dades personals i el domicili on poder rebre les notificacions. Si canvia de domicili, cal que ho comuniqui immediatament al jutjat. També és important donar un número de telèfon i/o una adreça de correu electrònic per facilitar les comunicacions.
  3. Cal indicar les dades de les persones o entitats contra les quals es dirigeix la reclamació i els domicilis en què se'ls pot citar, com també altres dades per localitzar-los, com ara telèfon, fax... Es pot indicar el domicili que figura en el padró municipal o el que consta oficialment a aquests efectes, així com el que aparegui en un registre oficial o en publicacions de col·legis professionals, quan es tracti, respectivament, d'empreses i altres entitats o de persones que exerceixen una professió per a la qual s'han de col·legiar obligatòriament; també es pot designar el domicili de la feina en què el demandat desenvolupi una activitat no ocasional. És preferible indicar-los en l'ordre en què es pugui fer la citació amb èxit.
  4. La persona demandant ha de signar l'imprès i presentar-lo al deganat o al servei comú processal general dels jutjats. Cal adjuntar-hi tantes còpies signades com demandats contra els quals formula la reclamació, més una còpia per a la persona demandant, que el deganat o servei comú processal general ha de retornar segellada i amb data de presentació, com a rebut o justificant.

Un cop presentada i admesa la demanda, el jutjat en donarà trasllat al demandat perquè contesti per escrit en el termini de deu dies. En cas que no comparegui en aquest termini se'l declararà rebel. La part demandada també disposa d'un model per contestar la demanda. A la contestació ha de pronunciar-se sobre si considera pertinent o no celebrar la vista o judici.

Si una de les parts ho sol·licita, el lletrat de l'Administració de justícia assenyalarà dia i hora per celebrar la vista; en cas contrari les actuacions quedaran concloses per dictar sentència. Si se celebra la vista cal comparèixer-hi amb totes les proves que es considerin oportunes (documents, factures, rebuts, testimonis...).

Si es vol fer comparèixer alguna persona però les parts no la poden fer presentar, cal que ho facin saber al jutjat en el termini de cinc dies des que hagin rebut la citació per a la vista; d'aquesta manera, el mateix jutjat s'encarregarà de citar-la.

En el judici cal exposar les raons o arguments en què es basa la reclamació i proposar les proves que es creguin oportunes.

Encara que no sigui obligatòria la intervenció d'advocat ni de procurador, si se'n vol contractar, s'han de pagar les despeses que se'n derivin. En aquest cas, de la condemna a costes se n'han d'excloure els drets i honoraris dels professionals, llevat que el tribunal apreciï temeritat en la conducta del condemnat a costes o que el domicili de la part representada i defensada estigui en un lloc diferent d'on s'ha tramitat el judici. Respecte dels advocats i altres professionals que no estiguin subjectes a tarifa o aranzel, el límit de les costes és la tercera part de la quantia reclamada. 

Per trobar més informació sobre el judici verbal es poden consultar els articles del 437 al 447 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil