La jurisdicció voluntària, regulada per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, es vincula amb l'existència de supòsits en què es justifica l'establiment de limitacions a l'autonomia de la voluntat en l'àmbit del dret privat, que impedeixen obtenir un determinat efecte jurídic quan la transcendència de la matèria afectada, la naturalesa de l'interès en joc o la seva incidència en l'estatut dels interessats o afectats, ho justifiquen. O també, amb la impossibilitat de comptar amb el concurs de les voluntats individuals necessàries per constituir o donar eficàcia a un determinat dret.