El procés monitori és un procediment amb un tràmit senzill que facilita l'execució d'un deute si el demandat no s'hi oposa. Quan el deute s'ha contret per l'impagament de despeses comunes de comunitats de propietaris d'immobles urbans, la reclamació també es fa mitjançant el procediment monitori, però amb les especificitats per a comunitats de propietaris.

Per mitjà del procediment monitori es pot reclamar el pagament d'un deute dinerari de qualsevol import, líquid, determinat, vençut i exigible, sempre que es pugui acreditar mitjançant un document dels que habitualment documenten deutes.

Independentment de la quantitat reclamada, la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil (LEC) permet presentar la petició inicial de procediment monitori en nom propi, és a dir, sense advocat ni procurador (art. 23 i 31 de la LEC). A continuació hi ha el model de petició inicial de procediment monitori, que també tenen a disposició els òrgans judicials corresponents. 

Per emplenar i presentar la petició s'ha de tenir en compte que:

 1. Cal presentar la petició, juntament amb els documents originals que acreditin el deute i les còpies signades, al deganat o servei comú processal general dels jutjats del domicili o la residència del deutor. Si es desconeix es pot presentar en qualsevol localitat on se'l pugui trobar. 
 2. A la petició la persona que reclama (part demandant) hi ha de fer constar les seves dades personals i el domicili on poder rebre les notificacions. Si canvia de domicili, cal que ho comuniqui immediatament al jutjat. També és important donar un número de telèfon i/o una adreça de correu electrònic per facilitar les comunicacions.
 3. Cal especificar la quantitat que es reclama. Ha de tractar-se d'un deute dinerari de qualsevol import, líquid, determinat, vençut i exigible.
 4. S'ha d'indicar el domicili o domicilis que es coneguin del deutor, com també altres dades per localitzar-lo, com ara el telèfon, fax i semblants. Es pot indicar el domicili que figura en el padró municipal o el que consta oficialment a aquests efectes, així com el que aparegui en un registre oficial o en publicacions de col·legis professionals, quan es tracti, respectivament, d'empreses i altres entitats o de persones que exerceixen una professió per a la qual s'han de col·legiar obligatòriament; també es pot designar el domicili de la feina en què el deutor desenvolupi una activitat no ocasional. És preferible indicar-los en l'ordre en què es pugui fer el requeriment amb èxit.
 5. S'ha de signar l'imprès i lliurar-lo juntament amb el document original del qual resulta el deute; cal adjuntar-hi tantes còpies signades com deutors contra els quals es formula la reclamació i una còpia més per a la persona demandant, que el deganat o servei comú processal general li ha de retornar segellada i amb data de presentació, com a rebut o justificant.

Per a la petició inicial no és necessària la intervenció d'advocat ni procurador, tal com estableix l'article 31 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil (LEC).
Per això, si es decideix contractar-ne, cal fer-se càrrec de les despeses derivades de la seva intervenció. 

Els deutes reclamats s'han d'acreditar de les formes següents:

 1. Mitjançant documents, de la forma i classe o en el suport físic en què es trobin, que apareguin signats pel deutor o amb el seu segell, empremta o marca o amb qualsevol altre senyal, físic o electrònic.
 2. Mitjançant factures, albarans de lliurament, certificacions, telegrames, telefax o qualsevol altre document, fins i tot creats unilateralment pel creditor, que habitualment documenten els crèdits i deutes entre creditor i deutor.

També es pot acudir al procés monitori, per al pagament de deute que compleixin els requisits anteriors, quan, juntament amb el document en què consti el deute, s'aportin documents comercials que acreditin una relació anterior duradora.

Un cop presentada la sol·licitud i admesa a tràmit, el lletrat de l'Administració de justícia requerirà el deutor perquè en un termini de 20 dies pagui o s'hi oposi, és a dir, manifesti per escrit les raons per les quals no deu totalment o parcialment la quantitat reclamada.

Requerit el deutor, pot passar el següent:

 • El deutor abona el deute, cas en el qual finalitza el procediment.
 • El deutor no paga ni dóna raons per escrit per no fer-ho. En aquest cas el lletrat de l'Administració de justícia dóna per acabat el procés monitori i ho trasllada al creditor perquè n'insti l'execució. Per fer-ho n'hi ha prou amb una sol·licitud, que es pot presentar sense intervenció d'advocat ni procurador quan la quantitat reclamada sigui inferior a 2.000 euros. 
 • El deutor s'oposa al pagament en el termini establert. En aquest cas cal distingir si la reclamació excedeix de 6.000 euros o no:
  • Si la quantitat reclamada no supera els 6.000 euros, el lletrat de l'Administració de justícia dóna per acabat el procés monitori i disposa continuar d'acord amb el judici verbal. Es comunica l'oposició al creditor, el qual la pot impugnar per escrit en el termini de deu dies. Les parts poden sol·licitar que se celebri la vista. Cal tenir en compte que si la reclamació supera els 2.000 euros, és necessària l'assistència d'advocat i de procurador. 
  • Si la quantitat sobrepassa els 6.000 euros, el lletrat de l'Administració de justícia dóna el termini d'un mes a la part demandant perquè presenti una demanda de procediment ordinari. En aquest cas és imprescindible l'assistència d'advocat i procurador. Si no es presenta la demanda, finalitzen les actuacions i la part demandant ha d'atendre les costes causades al deutor. Si es presenta la demanda, el procés monitori finalitza i es continua segons els tràmits del procediment ordinari.

En cas que es reclamin rendes o quantitats derivades de l'arrendament d'una finca urbana, si el demandat s'hi oposa, l'assumpte es tramita mitjançant el judici verbal, amb independència de la seva quantia.
Per a més informació es poden consultar els articles del 812 al 818 de la LEC.