La Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil estableix que per mitjà del procediment monitori es poden reclamar els deutes que s'acreditin mitjançant certificacions d'impagament de quantitats degudes en concepte de despeses comunes de comunitats de propietaris d'immobles urbans.

La LEC permet presentar la petició inicial de procediment monitori en nom propi, és a dir, sense advocat ni procurador (art. 23 i 31 de la LEC). Així mateix, Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal disposa que quan s'utilitzin els serveis professionals d'advocat i procurador per reclamar de despeses comunitàries, el deutor ha de pagar els honoraris i els drets que meritin ambdós per la seva intervenció, tant si atén el requeriment de pagament com si no compareix. 

A continuació hi ha el model de petició inicial, que també tenen a disposició els òrgans judicials corresponents.

Per emplenar i presentar la petició s'ha de tenir en compte que:

 1. Cal presentar la petició al deganat o al servei comú processal general dels jutjats de primera instància de la localitat on es trobi la finca o del domicili o residència del deutor, a elecció de la comunitat de veïns. 
 2. Cal consignar la quantitat que es reclama, que ha de tractar-se d'un deute dinerari, vençut i exigible.
 3. Cal indicar el domicili que el deutor ha designat especialment perquè se li facin les citacions i notificacions dels assumptes relacionats amb la comunitat de propietaris. Si el deutor no n'ha designat, cal indicar l'adreça del pis o local del deutor de la mateixa comunitat.
 4. Cal assenyalar qualsevol altre domicili conegut en el qual es pugui localitzar el deutor.
 5. Cal signar l'imprès i lliurar-lo juntament amb els documents següents:
  • Certificat de l'acord de la junta en què s'aprova l'import del deute; l'ha de fer qui hi actuï com a secretari, amb el vistiplau del president.
  • Document acreditatiu de la notificació de l'import del deute al deutor.
  • Document que acredita la condició de president o secretari de la comunitat, amb autorització per formular la reclamació.
 6. Si també es reclamen les despeses ocasionades pel requeriment de pagament previ, cal adjuntar els justificants de pagament.
 7. Cal adjuntar-hi tantes còpies signades com deutors contra els quals es formula la reclamació i una còpia més per a la part demandant, que el deganat o servei comú processal general li ha de retornar segellada i amb data de presentació, com a rebut o justificant.

Com a requisits obligatoris i previs a la via judicial són necessaris:

 1. Una reunió de la junta de propietaris en què s'acordi aprovar per majoria la liquidació del deute que manté un determinat propietari amb la comunitat, i l'exercici d'accions legals contra ell.
 2. Comunicar aquest acord al propietari afectat mitjançant una notificació per escrit. Aquesta comunicació s'ha de fer en el domicili especialment indicat per l'interessat per a notificacions i citacions i, si no en consta cap, en el pis o local del deutor que pertany a la comunitat; en darrera instància, s'ha de fer la notificació col·locant la liquidació en el tauler d'anuncis de la comunitat durant tres dies naturals, s'hi ha d'expressar la data i els motius pels quals es procedeix d'aquesta forma, i ha d'anar signada pel secretari de la comunitat amb el vistiplau del president.

Un cop presentada la sol·licitud i admesa a tràmit, el jutjat requerirà el deutor perquè en un termini de 20 dies pagui o s'hi oposi, és a dir, manifesti per escrit les raons per les quals no deu totalment o parcialment la quantitat reclamada.

Un cop fet el requeriment, pot passar:

 • Que el deutor aboni el deute; supòsit en el qual finalitza el procediment, o
 • Que el deutor no pagui ni doni raons per escrit per no fer-ho. En aquest cas el lletrat de l'Administració de justícia disposa donar per acabat el procés monitori i ho trasllada a la part demandant perquè n'insti l'execució. Per fer-ho n'hi ha prou amb una sol·licitud, que es pot presentar sense intervenció d'advocat i procurador quan la quantitat és inferior a 2.000 euros. 

En els dos supòsits anteriors, si hi han intervingut advocat i procurador, el deutor n'ha de pagar els honoraris i els drets que meritin per la seva intervenció, amb el límit d'una tercera part de la quantia del procediment.

 • Que el deutor s'oposi per escrit al pagament. En aquest cas cal distingir si la reclamació excedeix de 6.000 euros o no:
  • Si la quantitat reclamada no supera els 6.000 euros, el jutjat donarà per acabat el procés monitori i disposarà continuar d'acord amb els tràmits del judici verbal. Es donarà trasllat de l'oposició a l'actor, el qual la pot impugnar-lo per escrit en el termini de deu dies. Les parts poden sol·licitar que se celebri una vista. Cal tenir en compte que si la reclamació supera els 2.000 euros, serà necessària l'assistència d'advocat i de procurador.
  • Si la quantitat reclamada sobrepassa els 6.000 euros, el jutjat donarà el termini d'un mes perquè a la part demandant perquè presenti una demanda de procediment ordinari. En aquest cas és imprescindible l'assistència d'un advocat i d'un procurador. Si no es presenta la demanda, finalitzen les actuacions i la part demandant ha d'atendre les costes causades al deutor. Si es presenta la demanda, finalitza el procés monitori i es continua segons els tràmits del procediment ordinari.

En els supòsits anteriors, en què hi ha oposició, s'han de seguir les regles generals en matèria de costes. I si el creditor obté una sentència totalment favorable, s'hi han d'incloure els honoraris de l'advocat i els drets del procurador derivats de la seva intervenció, encara que no hagi estat preceptiva.

Per a més informació es poden consultar els articles del 812 al 818 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.