És el registre on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què s'hi inscriu:

 • naixement
 • filiació
 • nom i cognoms i canvis de nom i cognoms
 • emancipació i habilitació d'edat
 • matrimoni
 • modificacions judicials de capacitat de les persones
 • declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament de persones 
 • declaracions d'absència o defunció
 • nacionalitat i el veïnatge civil 
 • pàtria potestat, tutela i altres representacions que fixa la llei
 • defuncions


La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se'n sol·licita simultàniament la rectificació al registre. 

El registre és públic per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit, la documentació necessària i els terminis. 

Més informació del Ministeri de Justícia

Pel que fa als naixements, els hospitals catalans despleguen progressivament un sistema telemàtic que informa del naixement a qualsevol Registre Civil per tal que en faci la inscripció. D'aquesta manera s'eviten desplaçaments a la ciutadania. Al díptic informatiu, es poden consultar les circumstàncies en què es pot sol·licitar la inscripció des de l'hospital.  

Calendari de desplegament.

 

Informació facilitada pel Ministeri de Justícia: 

Inscripcions:

 

Certificats:

 

Expedients:

Hi ha un registre civil a cada municipi. En els municipis que són capital del partit judicial, un dels jutjats de primera instància i/o instrucció, assumeix la funció del registre civil. En la resta de municipis, aquesta funció l'assumeix per delegació el jutjat de pau del municipi.

Per saber quin jutjat fa de registre civil podeu consultar el directori de seus.

La Direcció General dels Registres i del Notariat, del Ministeri de Justícia, controla el compliment de les disposicions legals en matèria registral i resol les incidències i consultes que apareixen en el compliment i l'aplicació d'aquestes disposicions.

A Barcelona hi ha tres jutjats dedicats exclusivament al registre civil, que s'encarreguen respectivament dels assumptes referents al naixement i altres aspectes (filiació, nacionalitat, etc), el matrimoni i la defunció.

Registre Civil de Barcelona
Plaça Duc de Medinaceli, 2
08002 Barcelona

Telèfon: 93 412 04 74

Horari d'atenció al públic:

Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
S'hi duen a termen tots els tràmits

Tardes: dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h
S'hi realitzen les activitats següents:

 • informació a l'usuari (telefònica i presencial),
 • lliurament de documentació informativa,
 • tramitació de sol·licituds dels certificats de naixement, matrimoni i defunció (el lliurament és immediat si el fet inscrit és posterior a desembre de 1966 i si s'aporten les dades del tom i la pàgina, les quals consten al llibre de família) *
 • tramitació de sol·licituds de certificats de fe de vida i d'estat (el lliurament és immediat si la persona interessada hi és present) *

 

A la tarda no es realitza cap tipus d'inscripció registral.

 

* Des del mes de juny de 2009 s'estan digitalitzant els llibres de registre que comprenen les inscripcions des de l'any 1950 fins al novembre de 2004. Per aquest motiu pot resultar alterada la data de lliurament dels certificats compresos entre aquestes dates. A les tardes no es poden lliurar a l'acte els certificats que no estiguin digitalitzats.

Els registres civils de l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Terrassa amplien l'horari amb dues tardes setmanals. L'horari d'atenció al públic és el següent:

Matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tardes: dilluns i dimecres, de 16 a 18 h

Les tardes del mes d'agost aquests registres civils romandran tancats.

Durant l'horari de tarda només s'atenen els tràmits següents:

- Informació general
- Inscripcions de naixement i matrimoni
- Sol·licitud i recollida de certificats de naixement, matrimoni i defunció (els certificats de fets inscrits a partir de 1950 es lliuren al moment)
- Sol·licituds i recollida de certificats de fe de vida i estat (es lliuren al moment si compareix la persona interessada)