• Imprimeix

Taxa per la utilització o l'aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l'Administració de justícia

Casos en què cal abonar la taxa judicial (fet imposable)

Constitueixen el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial, per qualsevol títol, constituïts sobre béns o drets afectes al servei públic de la justícia en l’àmbit de la competència de la Generalitat.

No estan subjectes a la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns o drets afectes al servei públic quan n o portin aparellada una utilitat econòmica per a la persona titular de l’autorització, concessió o qualsevol altre títol; o, encara que existeixi aquesta utilitat, quan la utilització o aprofitament comporti condicions o contraprestacions a càrrec del beneficiari que anul·lin o facin irrellevant aquella utilitat, o bé s’hagi fet constar aquesta circumstància en els plecs de condicions o en les clàusules de l’autorització, de la concessió o de l’adjudicació.

La taxa és exigible en l’àmbit territorial de Catalunya per la producció o realització dels fets imposables descrits que tinguin lloc en els òrgans de l’Administració de justícia amb seu a Catalunya, sens perjudici de les taxes i altres tributs de caràcter estatal que es puguin exigir.

Qui està obligat a abonar-la (subjectes passius)

És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica de l'aprofitament, ocupació temporal o utilització que constitueix el fet imposable.

Exempcions

 Resten exemptes d'aquesta taxa:
• les entitats totalment exemptes de l’impost sobre societats
• els col·legis professionals d’advocats, de procuradors i de graduats socials.

Quan s’ha de fer el pagament de la taxa (acreditament)

El període impositiu és l’any natural. La taxa s’acredita en el moment de l’atorgament del títol que empari la utilització privativa o l’aprofitament especial respecte de l’anualitat en què es produeix, sens perjudici de les dates de liquidació. Tanmateix, en el cas de l’explotació econòmica de màquines fotocopiadores, la ltaxa s’acredita el 31 de desembre de l’any en què hagi tingut lloc l’atorgament del títol.

En les successives anualitats de vigència del títol que empari la utilització privativa o l’aprofitament especial, l’acreditament es produeix el 31 de desembre de cada any.

Determinació de la quota tributària

 L’import de la quota es determina de la manera següent:

a) Una quantitat fixa anual de 66,15 euros més la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 6 cada 1.000 cm2 que la superfície ocupada excedeixi d’un metre quadrat.

b)  A més, en el supòsit d’explotació econòmica de màquines fotocopiadores, la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 0,05 el nombre de fotocòpies fetes durant el període impositiu.

Autoliquidació i pagament

El subjecte passiu ha d'autoliquidar la taxa d'acord amb el model oficial i l’ha d’ingressar al Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte entre els dies 1 i 20 de gener de l’any posterior a l’exercici en què hagi tingut lloc l’acreditament de la taxa.

Gestió de la taxa

La gestió de la taxa correspon al Departament de Justícia.

Data d'actualització:  10.06.2015