• Imprimeix

Procediment de devolució de taxes per a la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de justícia abonades indegudament

Descripció

En el cas que s'hagin abonat indegudament quantitats corresponents a taxes per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia se’n podrà sol·licitar la devolució al Servei de Coordinació i Control Econòmic de la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Els motius més freqüents pels quals se sol·licita la devolució de taxes, un cop presentat l’assumpte i la justificació del pagament al jutjat, són:

  • Per no estar afectat o estar exempt del pagament d’acord amb algun dels supòsits previstos.
  • Per error material, de fet o aritmètic en la tramitació del formulari d’autoliquidació.

Terminis

Es disposa d'un termini de 4 anys des que es produeix la situació que dóna dret a la devolució, és a dir, des del dia en què es va fer l’ingrés indegut (art. 66 de la Llei general tributària i 26 de la Llei de finances públiques).

Tràmits

En el procediment a instància de part, l'imprès normalitzat s'ha de lliurar, juntament amb la documentació necessària, al Registre General del Departament de Justícia per qualsevol dels mitjans establerts legalment.

És necessari un acord de reconeixement del dret a devolució que serà dictat mitjançant resolució del conseller de Justícia o l’òrgan en qui delegui.

Els acords de devolució han de contenir:
a) Perceptor, nom i NIF.
b) Número de liquidació i concepte tributari.
c) Data de l’ingrés indegut.
d) Detall de la quantitat a retornar.
e) Número de compte corrent i dades identificatives de l’entitat bancària on s’ha de fer la transferència bancària.

La sol·licitud de devolució s'ha de resoldre en un termini màxim de 6 mesos des de la data en què es va presentar. Si en aquest termini la sol·licitud no s'ha resolt, cal entendre que ha estat desestimada (art. 19.3 del Reglament que desplega la Llei general tributària).

Contra la resolució expressa o presumpta de la sol·licitud es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan.

La proposta i ordenació del pagament corresponen al Departament d’Economia i Coneixement, a través de la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

Formulari

Documentació necessària

  • Formulari normalitzat de sol·licitud de devolució de taxes.
  • Declaració responsable de designació de dades bancàries (inclosa dins del formulari de sol·licitud). 
  • Còpia del justificant de pagament del qual se sol·licita la devolució.
  • Documentació per justificar la devolució que se sol·licita: documents que acreditin l’exempció o la no-afectació.

Procediment de devolució

  1. Emplenar el formulari.
  2. Adjuntar els documents que justifiquin la sol·licitud de devolució. Sempre s’ha d’ajuntar el justificant del pagament efectuat i el document o documents que a més dels que s’especifiquen al formulari de sol·licitud, es considerin més adequats a la justificació del supòsit concret.
  3. Presentar la documentació en algun dels registres legalment establerts, dirigida a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, Servei de Coordinació i Control Econòmic.
Data d'actualització:  30.12.2014