• Imprimeix

Normativa

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (art. 96 que modifica l'article 3 bis.1-3 de la Llei de taxes i preus públics)
(DOGC núm. 7340, de 30 de març de 2017)


Ordre JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia

(DOGC núm. 7393, de 19 de juny de 2017) 
 

Ordre JUS/303/2014, de 13 d'octubre, per la qual s'estableixen el procediment i els terminis d'autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de justícia en els supòsits a què fa referència l'apartat 1 de l'article 3 bis.1.1, del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny
(DOGC núm. 6728, de 15 d'octubre de 2014)
 

Resolució JUS/2262/2014, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven els models oficials d'autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de justícia i de la taxa per la utilització o l'aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l'Administració de justícia, i s'estableixen les condicions per a la seva presentació
(DOGC núm. 6728, de 15 d'octubre de 2014)


Decret llei 1/2014, de 3 de juny, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny
(DOCG núm. 6638, de 5 de juny de 2014)
 

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics
Preàmbul, subsecció segona i disposició final 8a
(DOGC núm. 6094, de 23 de març de 2012)


Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics 
(text complet)
 

Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 5161, de 27 de juny de 2008)


Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (art. 222 i següents) 


Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària en matèria de revisió en via administrativa (art. 14 a 20, 21 a 27 i 28 a 65).

Data d'actualització:  19.06.2017