• Imprimeix

Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de justícia

A partir del dia 31 de gener de 2017 disposeu d'una nova eina que permet al subjectes passius liquidar les taxes per a la prestació de serveis personal i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia, corresponents a procediments de primera instància, de manera més àgil. Aquesta nova funcionalitat també permet liquidar en un sol tràmit de manera conjunta més d'una taxa.

Els subjectes passius obligats a liquidar aquesta taxa poden fer-ho directament:

- en el cas de procediment de primera instància, mitjançant l'aplicació e-justícia.cat (part pública)
- en el cas de procediment de segona instància, per mitjà dels portals Tràmits gencat o Canal Empresa.

També poden liquidar-la els procuradors a través de l'aplicació e-justícia.cat (extranet del professional).

Quan es produeix l'acreditament de la taxa

L'acreditament de la taxa coincideix amb el moment de la realització dels actes següents:

a) La presentació de l’escrit iniciador del procediment en primera o única instància.
b) La presentació de l’escrit iniciador de l’incident en el procés concursal.
c) La presentació de l’escrit iniciador de la segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya.

Qui està obligat a abonar-la

És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, qui directament o mitjançant representació, realitzi algun o alguns dels actes esmentats en el punt anterior.

En els supòsits en què hi hagi una pluralitat de sol·licitants per a la realització d'un mateix fet imposable, s'ha de liquidar una única taxa, i queden tots ells solidàriament obligats al pagament del deute davant l'Administració.  

Exempcions

Exempcions objectives 
Està exempta de la taxa la presentació de sol·licitud de declaració de concurs.

Exempcions subjectives
Resten exempts de la taxa:
a) Les persones físiques.
b) Les persones jurídiques que tinguin reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
c) Les entitats totalment o parcialment exemptes de l'impost sobre societats.
d) Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost sobre activitats econòmiques, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals.
e) El Ministeri Fiscal

L'article 96 modificat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic suprimeix les bonificacions.

NOTA: cal presentar l’autoliquidació i indicar el motiu de l’exempció. En aquest cas, l’import a liquidar serà de zero euros.

Determinació de la quota tributària

En l'ordre jurisdiccional civil:
- Procediment monitori: 65,55 euros 
- Procediment en primera o única instància diferent del procediment monitori: 98,30 euros
- Incident del procés concursal: 98,30 euros 
- Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya: 131,05 euros

En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu:
- Procediment en primera o única instància: 98,30 euros 
- Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya: 131,05 euros

Termini de presentació del document d’autoliquidació

En el cas de presentació de l’escrit iniciador del procediment en primera o única instància o de l’escrit iniciador de l’incident en el procés concursal, l'autoliquidació i el pagament de la taxa corresponent s'han de realitzar en el termini dels 30 dies naturals des de la notificació de l'admissió de l'escrit iniciador del procediment o de l'incident, per mitjà del portal e-justícia.cat.

En el cas de presentació de l’escrit iniciador de la segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya, la presentació del document d'autoliquidació i el pagament de la taxa corresponent s'han de realitzar en el mateix moment de la presentació de l'escrit d'interposició del recurs.

El subjecte passiu ha de conservar, per al cas que fos requerit posteriorment, el document d'autoliquidació i el justificant de pagament, però no es requereix la presentació en suport paper davant l'òrgan judicial.

Autoliquidació i pagament

Els subjectes passius han d'autoliquidar la taxa i han d'ingressar l'import de la quota en el Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte. En els supòsits d'exempció, el model d'autoliquidació s'ha d'emplenar indicant aquesta circumstància.

El pagament de la taxa es pot fer:

- des de l'extranet per a professionals de la justícia en el cas dels procuradors (accedint a la part privada d'e-justícia.cat).

- des de la part pública d'e-justícia.cat, en el cas de les empreses o altres professionals, per a procediments de primera instància. Aquesta aplicació permet la cerca d'assumptes a liquidar i el pagament amb targeta de crèdit o amb un càrrec a compte corrent, o la liquidació com exempt d’assumptes.

- des dels portals Tràmits gencat o Canal Empresa en el cas de les empreses o altres professionals, per a procediments de segona instància.

El subjecte passiu ha de conservar, per al cas que fos requerit posteriorment, el document d'autoliquidació i el justificant de pagament, però no es requereix la presentació en suport paper davant l'òrgan judicial.

Documentació

El document d'autoliquidació s'ha d'adreçar a la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia i s'ha de presentar exclusivament per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya mitjançant els portals Tràmits gencat, Canal Empresa o per mitjà del portal e-justícia.cat a través de l'extranet del professional de l'Administració de justícia, o per mitjà de la part pública de portal si la liquidació la fa directament el subjecte passiu.  

L'ingrés de l'autoliquidació s'ha d'efectuar, en els terminis establerts a l'article 4, mitjançant l'entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria, a través de la passarel·la de pagament, ja sigui mitjançant targeta de crèdit, mitjançant el web de l'entitat o els caixers automàtics.

Gestió

La Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia és l'òrgan competent per a la gestió i la recaptació de la taxa en període voluntari, en la forma establerta en la legislació tributària i disposicions que la desenvolupen.

Data d'actualització:  02.02.2018