• Imprimeix

Taxa per emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten als expedients judicials

Quan es produeix l'acreditament de la taxa

L’acreditament d’aquesta taxa es produeix en el moment de formular la sol·licitud de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten als expedients judicials.

Qui està obligat a abonar-la

Persones jurídiques que, directament o mitjançant representació, sol·licitin l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu.

Exempcions

Exempcions subjectives. Estan exemptes d'aquesta taxa:
- les persones físiques o jurídiques que tinguin reconegut el dret a l’assistència jurídica gratuïta
- les entitats totalment exemptes de l’impost sobre societats

Determinació de la quota tributària

11,05 €

Termini de liquidació de la taxa

Hi ha un termini màxim d’un mes per poder liquidar la taxa des del moment en què s’ha generat la carta de pagament. Passat aquest temps, la carta de pagament no tindrà validesa; per tant, caldrà emplenar un nou formulari i generar una nova carta de pagament.

Autoliquidació i pagament

Autoliquidació
La taxa s'ha d'autoliquidar d'acord amb el model oficial i s'ha d’ingressar la quota en el Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte. En els supòsits d’exempció, el model d’autoliquidació s’ha d’emplenar indicant aquesta circumstància.

Pagament
- Mitjançant formulari i carta de pagament  
Amb la carta de pagament impresa, cal adreçar-se a les oficines de l'entitat financera col·laboradora per fer el pagament a través dels caixers automàtics ServiCaixa. També es pot fer mitjançant la pàgina web de l'entitat.
- Pagament mitjançant el 012
Cal trucar al 012 i sol·licitar el pagament de la taxa per segones còpies de Justícia.

Documentació

La persona que vol sol·licitar una segona còpia o certificat ha de portar la següent documentació:

a) el formulari emplenat i el justificant de pagament electrònic.
b) el formulari emplenat, juntament amb el certificat que acredita l’exempció del pagament de la taxa com a conseqüència de tenir reconegut el dret a assistència jurídica gratuïta o estar totalment exempt del pagament de l’impost de societats.

No es farà cap còpia sense el justificant de pagament o el certificat que acredita l’exempció per tenir dret a l’assistència jurídica gratuïta o per estar totalment exempt del pagament de l’impost de societats.

Gestió

La gestió de la taxa correspon al Departament de Justícia.

Data d'actualització:  10.06.2015