• Imprimeix

Reclamacions i suggeriments

La Carta de drets dels ciutadans davant la justícia assenyala que els ciutadans tenen dret a formular reclamacions i suggeriments sobre l’incorrecte funcionament de l’Administració de justícia, així com rebre resposta a la major brevetat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes.

Podeu presentar les reclamacions i suggeriments per escrit fent servir els formulari de queixes i suggeriments que trobareu a les dependències de l’Administració de justícia davant el mateix jutjat o tribunal, els seus òrgans de govern, les oficines d’atenció al ciutadà, el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i, si escau, davant les administracions de les comunitats autònomes.

Són competents per tramitar, atendre i, si escau, adoptar les mesures que es considerin necessàries, en relació amb les reclamacions i suggeriments presentats pels ciutadans:

- El jutge degà respecte a les queixes relacionades amb els jutjats del partit judicial. Si no hi ha jutge degà, correspon al jutge únic tramitar-les.
- El president de l’audiència provincial, pel que fa a les queixes i reclamacions que es refereixen a l'audiència.
- El president del Tribunal Superior de Justícia, les relatives al propi tribunal.
- El Servei d’Inspecció del Consell General el Poder judicial respecte a les que rebi directament.

Dintre de les quaranta-vuit hores següents a la recepció de l’escrit per part de l’òrgan competent, es remetrà a l’interessat l’oportú acusament de rebuda. L’òrgan competent ha de comunicar la recepció de l’escrit al Servei d’Inspecció del Consell General del Poder Judicial i posteriorment ha de respondre al ciutadà.

La vostra reclamació no es podrà atendre si es refereix:
- Al contingut d’una sentència o resolució judicial.
- A fets que puguin ser constitutius d’infracció disciplinària.
- Les denúncies de caràcter disciplinari contra jutges i magistrats són competència de la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial.
-Els jutges són independents en la seva funció jurisdiccional (art. 117 de la Constitució).
-Els òrgans de govern del poder judicial no poden intervenir en els processos oberts, corregint o anul·lant les decisions que adopten els jutges i magistrats.

Us recordem que:
-Si no esteu d’acord amb la sentència o resolució que ha adoptat el jutge o magistrat que entén del vostre cas, informeu-vos si teniu dret a presentar recurs, amb les formalitats i els terminis que preveuen les lleis.
-La vostra reclamació no tindrà la qualificació de recurs administratiu i la seva interposició no paralitzarà els terminis establerts a la normativa vigent.
-La presentació de reclamació o suggeriment no afectarà en cap cas l’exercici de la resta d’accions o drets que, conforme a la normativa reguladora de cada procediment, pugui exercir l’interessat.


Normativa

-Reglament 1/1998, del Consell General del Poder Judicial, de tramitació de les queixes i les denúncies relatives al funcionament dels jutjats i tribunals 

-Instrucció 1/1999, del Consell General el Poder Judicial, que conté el Protocol de servei i els formularis de tramitació de queixes i reclamacions i informació prèvia al ciutadà 

Data d'actualització:  26.10.2010