• Imprimeix

Tipus d'informació

Tipus d’informació que podeu sol·licitar:
 
Informació general
- Sobre la ubicació i les funcions dels jutjats i tribunals de qualsevol òrgan de l’Administració de justícia i, especialment, d’aquells es trobin ubicats a la seu on acudeix el ciutadà. Informació també amb relació als organismes relacionats amb l’Administració de justícia (col·legis professionals, oficines de consumidors, instituts de caràcter medicoforense, etc.).
- Sobre els requisits per iniciar o intervenir en un procés i sobre les característiques dels diferents tipus de procediments existents.
-Sobre el repartiment concret d’assumptes entre els òrgans judicials de la seu, les relatives a les normes de repartiment en general i la difusió d’aquells actes judicials que, pel seu caràcter públic, puguin ser coneguts, indicant lloc i data de celebració i altres dades que puguin ser d’interès.
- Sobre qualsevol altra dada que el ciutadà necessiti conèixer en la seva relació amb  l’Administració de justícia.

Informació particular

- Sobre la tramitació del vostre procediment i la identificació de les autoritats i personal al servei de l’Administració de justícia que intervinguin en la tramitació d’aquest procediment.
- La informació particular sobre un procediment només es facilitarà a les persones interessades en aquell assumpte, als seus advocats i procuradors o als seus representats legals amb la corresponent acreditació prèvia.
Aquesta informació es facilitarà amb els límits següents:
  •   que afecti el contingut de la potestat jurisdiccional.
  •   que suposi assessorament jurídic.
  •   que interfereixi en l’exercici de la representació o defensa en el procés.
  •   que es refereixi a dades relatives a l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de les persones.
  •   que es refereixi a actuacions declarades secretes.
Data d'actualització:  13.08.2007