• Imprimeix

Definició, funcions i adreces

El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada subvencionat pel Departament de Justícia, a través de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia. Presten aquest servei els catorze col·legis d'advocats de Catalunya amb personal propi i advocats en exercici d'entre els inscrits en el col·legi d'advocats corresponent a la població on es presta el servei.

El SOJ proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s'hi adreci i informa sobre la possibilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

A més, després de l'entrada en vigor de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a obtenir l'assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la, i atès que els col·legis d'advocats s'encarreguen de la tramitació d'aquestes sol·licituds, en molts casos, tot i que es tracta de serveis diferents, coincideixen en el lloc i la persona que els ha de dur a terme.

L'assessorament que presta aquest servei és de caire general, i per tant, les consultes que s'hi poden formular abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials:

- separacions
- divorcis
- mediació familiar
- arrendaments d'habitatges
- contractes de compravenda
- accidents de trànsit
- assegurances, etc.

 

En alguns col·legis d'advocats s'han creat uns serveis específics adaptats a matèries concretes, com ara el laboral i el d'estrangeria.

Per tal de territorialitzar l'atenció als ciutadans alguns col·legis han establert delegacions d'aquest servei a d'altres municipis.

Al juliol de 2005 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya per a la prestació del servei d'orientació jurídica penitenciària, destinat a orientar i assessorar les consultes que formulin els interns dels centres penitenciaris de Catalunya sobre determinades qüestions jurídiques.

Adreces dels serveis d'orientació jurídica