• Imprimeix

Tribunal del jurat

Palau de Justícia. Tribunal del jurat

El tribunal del jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament de l'Administració de justícia i és una peça bàsica en la reforma de la justícia penal.
L'article 125 de la Constitució de 1978 disposa el següent:"Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de justícia mitjançant la institució del jurat, en la forma i en els processos penals que la llei determini, i en els tribunals consuetudinaris i tradicionals". El 23 de novembre de l'any 1995 és la data d'entrada en vigor del mandat constitucional que estableix la participació dels ciutadans en l'Administració de justícia, formant part del tribunal del jurat, per mitjà del que disposa la Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat.

 

El tribunal del jurat és una institució democràtica

En cada període de llibertats democràtiques de la història de l'Estat espanyol s'ha creat la institució del jurat. Les constitucions de Cadis de 1812 i les de 1837, 1869 i 1931 establien el tribunal del jurat.
No és casual que en cada període de retrocés de les llibertats públiques s'hagi eliminat o restringit el tribunal del jurat.
L'última supressió es va produir el 1936.

 

El tribunal del jurat fa possible que els ciutadans participin directament en l'Administració de justícia

 

L'article 23.1 de la Constitució espanyola regula la participació ciutadana en els assumptes públics. La implantació del jurat és el compliment de l'article 125 de la Constitució pel qual a través del jurat el ciutadà participa directament en l'Administració de justícia i en la seva funció essencial: jutjar.
El ciutadà no és representat en el tribunal del jurat com en els altres tribunals,sinó que és el tribunal mateix. Mitjançant el vot, el ciutadà participa en l'elecció dels qui han d'aprovar les lleis i dels seus governants. A través del tribunal del jurat el ciutadà participa directament en l'aplicació de les lleis penals.

 

El tribunal del jurat és una peça bàsica en la reforma de la justícia penal

 

Dels principis que l'inspiren arrencarà la reforma de lleis que faran que el procés penal sigui més igualitari, amb garanties per a tots: acusadors, víctimes i acusats.

 

Ser jurat és un dret però també és un deure

 

Participar en els assumptes públics és un dret constitucional del ciutadà com ja hem comentat, però també és una obligació cívica complir el deure de participació quan la llei així ho estableix.

 

Tothom pot ser jurat llevat d'alguns casos d'incompatibilitat

 

Per jutjar un fet concret no fa falta "experiència". N'hi ha prou amb els requisits que la llei estableix:

 

 • Ser espanyol i major d'edat.
 • Estar en el ple exercici dels drets polítics.
 • Saber llegir i escriure.
 • Tenir el domicili en la província on s'ha comès el delicte.

 

L'experiència de jutjar enriqueix el sentit de ciutadania.
Mentre el jurat exerceix la seva funció té l'estatut de jutge. Consegüentment, segons l'article 117 de la Constitució, ha d'actuar conforme els principis d'independència, responsabilitat i submissió a la llei, com també amb imparcialitat.

 

Emetre el veredicte és la funció del tribunal del jurat. De conformitat amb el veredicte és funció del magistrat president dictar sentència

 

El tribunal del jurat té com a funció emetre el veredicte en els judicis per:

 

 • Delictes contra les persones.
 • Delictes comesos pels funcionaris públics en l'exercici dels seus càrrecs.
 • Delictes contra l'honor.
 • Delictes contra la llibertat i la seguretat.
 • Delictes d'incendis.

Jutjar és expressar la convicció adquirida presenciant la pràctica de les proves, sobre si els fets són certs, sobre si hi ha participat l'acusat, sobre si és culpable i sobre si la seva actuació va ser justificada.

La convicció del tribunal del jurat és el resultat de la votació dels seus nou membres després de deliberar.
L'absolució de l'acusat o la seva condemna -i, en aquest cas, les penes aplicables- les estableix i pronuncia, en la sentència, el magistrat president del tribunal del jurat, no pas els jurats.

 

La llei preveu la possibilitat d'excusar-se de ser jurat i n'enumera les incompatibilitats

 

La participació en el tribunal del jurat és un deure, però la llei pretén que aquesta participació sigui tan acceptada com sigui possible i que causi el menor perjudici possible al ciutadà. És per això que la llei preveu unes circumstàncies que poden eximir de ser jurat. Les excuses se sotmeten a la comprovació i aprovació del jutge.
Són excuses vàlides per no actuar com a jurat:

Excuses vàlides
 • Ser major de 65 anys i les persones amb discapacitat.
 • Haver fet funcions de jurat dintre dels quatre anys anteriors.
 • Greus trastorns per motiu de càrregues familiars.
 • El desenvolupament de treballs de rellevant interès general, la substitució del qual produiria perjudicis importants.
 • Tenir la residència a l'estranger.
 • Els militars professionals en actiu si concorren circumstàncies de servei.

Hi ha també un seguit de causes d'incompatibilitat amb la funció de jurat en relació amb circumstàncies personals, professionals, de càrrec i de parentiu.

 

L'exercici de jurat és retribuït i dóna dret a indemnització

 

La Llei pretén que el compliment del deure de ser jurat no signifiqui una càrrega econòmica per als ciutadans. Mentre el jurat compleixi la seva funció té dret a una retribució i a la indemnització de les despeses ocasionades amb el seu exercici. La forma i la quantia de la retribució i la indemnització, les fixa un reglament.
A més a més, amb relació al seu lloc de treball, ja sigui a l'Administració o no, el desenvolupament de la funció de jurat es considera com a compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.

 

Un sorteig determina la llista de candidats a jurat 

 

Per sorteig entre els inscrits en el cens electoral de la província, se selecciona una llista de candidats a jurat. D'aquesta llista, també per sorteig, s'extreu el nombre de persones necessari perquè en cada judici es constitueixi el tribunal del jurat.
Els sorteigs són públics i s'anuncien oportunament.

 

Les audiències provincials de Catalunya us informaran sobre el tribunal del jurat

 

Podreu obtenir qualsevol informació que faci referència al tribunal del jurat trucant per telèfon o bé dirigint-vos personalment a l'audiència provincial que us correspongui.


Telèfon gratuït d'informació: 900 292 292Audiència Provincial de Barcelona
Oficina del Jurat
Pg. Lluís Companys, s/n
08018 Barcelona

Audiència Provincial de Girona
Secretaria
Plaça Josep M. Lidón, núm. 1
17001 Girona


Audiència Provincial de Lleida
Secretaria
C. Canyeret, núm. 1
25007 Lleida

Audiència Provincial de Tarragona
 
Secretaria
Av. President Lluís Companys, 10
43005 Tarragona

 

Més informació