L'extranet del professional, del sistema informàtic e-justícia.cat, permet presentar telemàticament escrits i demandes als òrgans judicials de Catalunya. S'hi estan incorporant progressivament els col·lectius afectats.

En el cas de professionals de fora de Catalunya, per presentar demandes i escrits de manera telemàtica han de sol·licitar l'alta al seu col·legi d'advocats (més informació). Tanmateix, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els permet, provisionalment, presentar demandes i escrits en paper si, per qüestions tècniques, no ho han pogut fer per l'extranet del professional.

El Ministeri de Justícia va adreçar un comunicat als operadors jurídics que els recordava l'obligació de comunicar-se per mitjans electrònics amb els òrgans judicials a partir de l'1 de gener de 2017. El sistema informàtic de comunicacions telemàtics del Ministeri de Justícia és el sistema LexNET. A Catalunya, aquest sistema només s'utilitza per enviar les notificacions telemàtiques dels òrgans judicials als procuradors en les jurisdiccions civil i contenciosa administrativa.

Data d'actualització:  10.07.2018