• Imprimeix

Com puc annexar documents?

Durant la tramitació puc annexar diversos fitxers. És aconsellable que els noms dels fitxers identifiquin el document que contenen, per exemple, si presentem l'escrit de la demanda, el nom del fitxer podria ser escrit-demanda.pdf; si presentem una còpia d'una denúncia, denuncia.pdf; i si presentem rebuts, rebuts.pdf, etc.

Els documents que cal annexar a una comunicació telemàtica (demanda-TTA o escrit-RED) són de dos tipus:

1.1.- El document principal: és obligatori incorporar-ne un. És la demanda per TTA ('escrit d’inici' al desplegable de tipus de document) o l'escrit per RED ('escrit' al desplegable de tipus de document). El document ha de començar com a Doc00 i la resta del nom és lliure però ha d'escriure's de la manera més descriptiva possible per facilitar-ne la identificació a la unitat judicial de destí.

1.2.- Els documents annexos: són la resta de documents afegits al document principal i s'han d'anomenar de la forma següent:  

DocX: “Doc”: terme fix referit a “document” + “X”: número de document que serà únic i correlatiu per a tots els documents annexos. El número serà el mateix de referència que consti a l’escrit principal d’inici (demanda o escrit). És a dir, hauran de tenir el mateix ordre i número amb què apareguin esmentats a la demanda o escrit.

En cas que algun tipus de document, com per exemple els poders notarials, no contingui referència numèrica dins de l’escrit principal caldrà incorporar-los com a Doc00 amb un descriptiu prou explícit i carregar-los després de l’escrit principal o d’inici.

Els números de l'1 al 9 han d’incloure el 0 abans (format Doc01 a Doc09 i Doc10 i següents).

En cas de superar el total de 99 documents, la numeració de tots els documents (des del primer al darrer) ha de ser en format de 3 xifres (per exemple: doc001, doc011, doc099, doc101, etc.)

“Descripció suficient del document concret”: Aquí s’haurà d’incloure el text que permeti la identificació concreta del document.              

Exemples 
Tipus de document Nom del document
01 Escrit d’inici (TTA) Escrit (RED) Doc00 Escrit de demanda monitori
03 Doc. Notarial Doc01 Poders notarials acreditatius de la representació
10 Doc. Fiscal i tributària pagament Doc02 Taxa
09. Doc Bancària Doc03 Rebuts bancaris acreditatius de pagament
12 Doc. Privada i administrativa Doc04 a 08 Contracte lloguer
12 Doc. Privada i administrativa Doc09 Liquidació econòmica
12 Doc. Privada i administrativa Doc10 Últim rebut de lloguer

 1.2.1.- Per començar s’ha d’escollir el “tipus de document” que correspongui a cada cas. En primer lloc, el document principal: tipus 01 “Escrit d’inici/Escrit”, i consecutivament els diferents tipus de documents annexos, incorporant-los per ordre segons el numeral del mateix “nom document”, que serà tal com vingui referenciat a la demanda o escrit.

1.2.2- S’han d’incorporar els documents annexos amb els noms descriptius segons la fórmula abans detallada i seguint l’ordre de numeració dels mateixos documents (amb l’ordre numèric en què apareguin esmentats a la demanda o escrit) de manera que l’ordre al final de la càrrega, si s’ha fet correctament, ha de ser consecutiu per “noms del document” com es mostra a l’exemple. El tipus de document, en canvi, podrà estar ordenat o no, ja que la preeminència serà pel nom d'acord amb el número del document segons apareguin esmentats a la demanda.

1.2.3- Cal tenir en compte que l’ordre dels mateixos documents s’ha de respectar a l’hora de fer-ne la càrrega, ja que actualment els mòduls TTA i RED fan l’ordenació per l’ordre de càrrega. D’aquesta manera, si fem la càrrega per l’ordre del nom del document ens quedaran degudament ordenats. En un futur l’ordenació serà pel mateix nom del document, de manera que ja no serà necessari fer la càrrega per ordre.

1.2.4.- En el cas en què es carregui un únic document que inclogui diferents documents referenciats independentment a l’escrit principal o d’inici, per exemple en el cas en què s’hagin incorporat 5 albarans en un únic document tot i ser citats al text com documents 4 a 8, la nomenclatura del document que s’ha de carregar ha d’incloure la referència a la cita de tots els documents a l’escrit principal o d’inici.

Per exemple, en aquest cas el document a carregar seria: Doc04 a 08 albarans.

La següent citació a l’escrit principal haurà estat el document 9 i, per tant, el següent document a carregar serà: Doc09 nom descriptiu, ja que del 5 al 8, a més del 4, estan incorporats en l’anterior.

 

Els documents ofimàtics han d'estar en format PDF (.pdf). És a dir, si treballem de forma habitual amb documents elaborats amb OpenOffice 2.0 o Microsoft Office Word 97, p. ex., cal convertir-los de .odt o .doc a .pdf.

Hi ha diferents programaris que permeten fer la conversió, com per exemple OpenOffice (anglès, català), TinyPDF, etc.

Els diversos fitxers annexats poden tenir una mida màxima de 15 MB cadascun. Si algun fitxer és superior a 15 MB el podem dividir en dos o més fitxers i ho heu d'indicar al nom del document. Per exemple: escrit-demanda-part1.pdf, escrit-demanda-part2.pdf, etc.

No es poden annexar documents comprimits (per exemple .zip, .rar, etc.). Els serveis web d'alta de TTA i RED poden arribar fins a 50 MB, això inclou la suma de les dades i els fitxers.

Data d'actualització:  01.02.2018