• Imprimeix

Què és LexNET?

LexNET, un canal de comunicació entre les oficines judicials i els operadors jurídics

El sistema LexNET s'implanta als jutjats i tribunals de Catalunya per fer les notificacions des de les oficines judicials als professionals.

L'objectiu pretès amb el desplegament progressiu d'aquesta nova aplicació és reduir el temps i els riscos de manca d'integritat en les comunicacions de les resolucions judicials als professionals que representen les parts. Al mateix temps, permet reduir costos (de paper i de disponibilitat personal, tant de les oficines judicials com dels procuradors) i garanteix la igualtat temporal de la remissió a tots els representants dels litigants d'un mateix plet.

LexNET permet fer la notificació directament al procurador. Si aquest no la recull o no la rep, ho fa el col·legi de procuradors, de la mateixa manera que succeeix actualment. Així queden garantits els requisits processals que estableixen les lleis d'enjudiciament. És una plataforma d'intercanvi segur d'informació d'ús habitual pels professionals que en el seu treball diari han d'operar amb l'Administració de justícia.

Aquest sistema s'ha desenvolupat en un entorn tecnològic que garanteix la seguretat en l'intercanvi de les comunicacions. El nucli bàsic del sistema implica la utilització de la signatura digital que assegura la integritat i l'autenticitat dels documents intercanviats, que juntament amb les marques de temps i l'encriptació de les dades enviades, assegura la impossibilitat del repudi de les comunicacions.

Ens trobem en un moment en què coincideixen les voluntats amb l'objectiu comú. L'entorn actual, des d'un punt de vista tecnològic, normatiu i organitzatiu, facilita desenvolupar projectes com LexNET.

L'administració electrònica és un objectiu declarat per totes les administracions competents en matèria de dotació de mitjans informàtics, també pel Departament de Justícia i pel Consell General del Poder Judicial.

Disposem d'un marc legal creat per la Llei de firma electrònica i de la previsió d'utilitzar els mitjans de comunicació telemàtics que va anticipar la Llei d'enjudiciament civil, que insta a tots a fer ús d'aquests mitjans informàtics no només amb igualtat de condicions, sinó amb caràcter preferent, i que ara pot fer-se realitat.

A més a més, el sistema pot integrar-se amb diferents aplicacions del mercat, i dóna l'oportunitat als professionals d'oferir serveis de valor afegit als seus clients.

Data d'actualització:  03.10.2007