• Imprimeix

Requeriments tècnics

El sistema consta de dues parts clarament diferenciades:
• Un canal de comunicacions segur entre l'interlocutor i el servidor, mitjançant Internet (https).
• Un sistema encarregat del transport segur de documents amb signatura electrònica mitjançant el canal segur establert.

Per tal d'identificar-se unívocament i establir un canal segur de comunicacions caldrà utilitzar una targeta criptogràfica, que conté la signatura electrònica, i una paraula de pas, que aporta un mecanisme addicional de seguretat.

Requeriments de maquinari i programari

Els requisits tècnics per utilitzar aquesta eina (tant els/les procuradors/ores com el mateix col·legi) són els següents:

• Cada procurador/a haurà de disposar d'un certificat digital en targeta criptogràfica emès per una autoritat de certificació reconeguda. El personal del col·legi de procuradors que gestioni les notificacions també haurà de disposar d'un certificat digital en targeta criptogràfica que permeti portar a terme les seves tasques com a gestor. Aquestes tasques es resumeixen bàsicament en la gestió de les notificacions dels/de les procuradors/ores que no les han retirades i en la gestió d'usuaris (procuradors/ores que sol·liciten altes o baixes).

• De la mateixa manera, cada procurador/a haurà de disposar d'un ordinador PC amb Windows2000/XP i un navegador Internet Explorer amb versió 6.0.

• Els/Les procuradors/ores hauran de disposar també d'un lector de targetes perquè el seu PC pugui llegir les dades del certificat digital residents en la targeta criptogràfica. A molts col·legis de procuradors, es troben disponibles, per a l'ús dels col·legiats, un nombre determinat de PC amb impressora i connexió a Internet. Pot ser interessant disposar d'un lector de targetes per a aquests PC del col·legi de procuradors, de manera que puguin anar al mateix col·legi i accedir al mòdul de notificacions amb el seu certificat digital en targeta.

• Els/Les procuradors/ores hauran de disposar d'una connexió àgil a Internet. És recomanable una connexió de tipus banda ampla, com poden ser ADSL, cable, RDSI, 3G, etc. El sistema funciona amb qualsevol tipus de connexió, inclosa la connexió per mòdem, encara que la velocitat de transferència de fitxers i, per tant, l'experiència de treball és millor amb una major qualitat de connexió.

• L'únic software addicional que necessita l'usuari és un component ActiveX incrustat en el navegador (aquest software s'instal·la automàticament la primera vegada que s’accedeix a LexNET i les seves actualitzacions són automàtiques i transparents a l'usuari). La instal·lació de l’ActiveX requereix que el/la procurador/a disposi de permisos d'administrador en el seu PC.

Requeriments d'usuari

Des del punt de vista de l'usuari (procurador/a) els requeriments que es necessiten són:

• Realització d'una formació en la utilització del sistema als diferents grups d'usuaris. El Col·legi de Procuradors ha de disposar de mitjans humans i materials que permetin la formació en el sistema LexNET. El projecte LexNET facilitarà la formació als formadors proporcionats pel col·legi, així com el suport en matèria de dubtes, aclariments i funcionament.

• L'usuari haurà de proporcionar les dades necessàries per gestionar la seva alta a LexNET:
- col·legi de procuradors al que pertany, i 
- número de col·legiat
Això estalviarà a cada procurador/a el procés de sol·licitud d'alta al sistema. Amb l'entrada en vigor del mòdul de notificacions, l'eina de gestió processal realitzarà l'enviament de notificacions per via telemàtica a tots/totes els/les procuradors/ores sense excepció. En el cas que el/la procurador/a no disposi dels mitjans tecnològics necessaris, el Col·legi de Procuradors assumirà la notificació i la facilitarà al/a la procurador/a.

Data d'actualització:  22.10.2007