• Imprimeix

Gestió dels llistats de pèrits

El nomenament de pèrit en un procediment judicial correspon exclusivament a l'òrgan judicial que el tramita. 

En l'actualització de les llistes de l'any 2018 s'han recollit les dades dels 84 col·legis professionals i de les 52 associacions o entitats anàlogues que estableix la normativa vigent. Aquestes llistes inclouen:

  • 4.423 pèrits disposats a actuar d'acord amb l'article 341 i següents de la Llei d'enjudiciament civil, i 
  • 3.472 pèrits disposats a actuar d'acord amb l'Ordre JUS/419/2009 (peritatges proposats d'ofici pel Ministeri Fiscal o per una part que tingui reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta).

Per informació complementària sobre l'actualització de les llistes es pot adreçar un correu electrònic a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica.

El Departament de Justícia durant el mes de gener de cada any actualitza les llistes de pèrits judicials d'acord amb la informació que prèviament han validat els col·legis professionals o entitats del sector. Per tant, si un pèrit està interessat a constar a aquestes llistes ha de sol·licitar-ho al seu col·legi professional o entitat corresponent i facilitar-los les dades personals actualitzades.

Les dades actualitzades que faciliten els col·legis professionals o altres entitats s'incorporen a una aplicació informàtica per tal que tots els òrgans judicials puguin visualitzar-les al cercador de pèrits de la intranet de l'Administració de justícia.

Des de l'any 2006 el Departament de Justícia disposa d'una aplicació informàtica de cerca de pèrits judicials d'ús exclusiu dels òrgans judicials. La consulta es pot fer per partit judicial, per especialitat i subespecialitat, i també permet visualitzar els perits disposats a actuar segons les disposicions de l'Ordre JUS/419/2009. Les dades que es visualitzen, entre altres, són la seva titulació, l'especialitat, els partits judicials on volen actuar i el col·legi professional o entitat a la qual pertanyen.

Data d'actualització:  09.03.2017