• Imprimeix

Gestió dels llistats de pèrits/ites

El nomenament de pèrit/a en un procediment judicial correspon exclusivament a l'òrgan judicial que el tramita. 

En l'actualització de les llistes de l'any 2017 s'han recollit les dades dels 84 col·legis professionals i de les 48 associacions o entitats anàlogues que estableix la normativa vigent. Aquestes llistes inclouen:

  • 4.315 pèrits disposats a actuar d'acord amb l'article 341 i següents de la Llei d'enjudiciament civil, i 
  • 3.754 pèrits disposats a actuar d'acord amb l'Ordre JUS/419/2009 (peritatges proposats d'ofici pel Ministeri Fiscal o per una part que tingui reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta).

Per informació complementària sobre l'actualització de les llistes es pot adreçar un correu electrònic a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica 

El Departament de Justícia durant el mes de gener de cada any actualitza les llistes de pèrits/ites judicials d'acord amb la informació que prèviament han validat els col·legis professionals o entitats del sector. Per tant, si un/a pèrit/a està interessat/ada a constar a aquestes llistes ha de sol·licitar-ho al seu col·legi professional o entitat corresponent i facilitar-los les dades personals actualitzades.

Les dades actualitzades que faciliten els col·legis professionals o altres entitats s'incorporen a una aplicació informàtica per tal que tots els òrgans judicials puguin visualitzar-les al cercador de pèrits/ites de la intranet de l'Administració de justícia.

Des de l'any 2006 el Departament de Justícia disposa d'una aplicació informàtica de cerca de pèrits/ites judicials d'ús exclusiu dels òrgans judicials. La consulta es pot fer per partit judicial, per especialitat i subespecialitat, i també permet visualitzar els perits disposats a actuar segons les disposicions de l'Ordre JUS/419/2009. Les dades que es visualitzen, entre altres, són la seva titulació, l'especialitat, els partits judicials on volen actuar i el col·legi professional o entitat a la qual pertanyen.

Data d'actualització:  02.03.2017