• Imprimeix

Gestió dels llistats de pèrits/ites

El nomenament de pèrit/a en un procediment judicial correspon exclusivament a l'òrgan judicial que el tramita. 

El Departament de Justícia va iniciar, a finals de desembre, el procés d'actualització de les llistes de pèrits disposats a actuar davant els òrgans judicials de Catalunya l'any 2017.

Amb aquesta finalitat, s'ha adreçat una sol·licitud als col·legis professionals, associacions i altres entitats anàlogues previstes a la normativa vigent, perquè facilitin durant el mes de gener les dades actualitzades dels seus professionals, les quals s'incorporaran a la base de dades que hi ha a disposició dels òrgans judicials.

Les persones interessades a constar en aquestes llistes cal que ho sol·licitin, abans d'aquest termini, als seus col·legis professionals i associacions o entitats anàlogues. 

Per informació complementària sobre l'actualització de les llistes es pot adreçar un correu electrònic a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica 

El Departament de Justícia durant el mes de gener de cada any actualitza les llistes de pèrits/ites judicials d'acord amb la informació que prèviament han validat els col·legis professionals o entitats del sector. Per tant, si un/a pèrit/a està interessat/ada a constar a aquestes llistes ha de sol·licitar-ho al seu col·legi professional o entitat corresponent i facilitar-los les dades personals actualitzades.

Les dades actualitzades que faciliten els col·legis professionals o altres entitats s'incorporen a una aplicació informàtica per tal que tots els òrgans judicials puguin visualitzar-les al cercador de pèrits/ites de la intranet de l'Administració de justícia.

Des de l'any 2006 el Departament de Justícia disposa d'una aplicació informàtica de cerca de pèrits/ites judicials d'ús exclusiu dels òrgans judicials. La consulta es pot fer per partit judicial, per especialitat i subespecialitat, i també permet visualitzar els perits disposats a actuar segons les disposicions de l'Ordre JUS/419/2009. Les dades que es visualitzen, entre altres, són la seva titulació, l'especialitat, els partits judicials on volen actuar i el col·legi professional o entitat a la qual pertanyen.

Data d'actualització:  25.02.2016